Duurzaamheid

50 miljoen voor het ontwikkelen van emissievrije Bouwlogistiek

Vandaag kondigde het Rijk aan 50 miljoen beschikbaar te stellen om de stikstof- en CO2-uitstoot van bouwlogistiek en bouwactiviteiten terug te dringen. De Topsector Logistiek, TNO en DigiGo is gevraagd een kennis- en innovatieprogramma in te richten dat in 2022 en 2023 innovaties voor emissiearme bouwconcepten en een effectieve bouwlogistiek gaat ontwikkelen, en tevens de inzet van emissievrije mobiele werktuigen zal stimuleren. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat er naar streeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.

Het kennis- en innovatieprogramma richt zich onder meer op:

 • het inrichten van effectievere bouwlogistiek door middel van schone en duurzame inzet van bouwlogistieke voertuigen;
 • het toepassen van lichtere en duurzame bouwmaterialen op prefab-woningen. Vanuit de gedachte dat hoe meer bouwonderdelen al – van tevoren prefab – gemaakt kunnen worden hoe minder uitstoot dit oplevert op de bouwplaats zelf en hoe minder vervoersbewegingen er nodig zijn;
 • het ontwikkelen van emissievrije bouwplaatsen met aandacht voor bouwhubs en digitalisering en de inzet van emissievrije mobiele werktuigen.

Samen innoveren en reduceren
De Topsector Logistiek zal binnen dit nieuwe kennis- en innovatieprogramma het deelprogramma  Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen ontwikkelen. De resultaten uit de onderzoeks- en  innovatieprojecten worden de komende jaren met een zo groot mogelijke impact op de reductie van stikstof in de keten uitgerold.

Het Innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen is opgebouwd langs drie programmalijnen:

 1. Emissiemeting, -Footprinting en -Reductie (COen stikstof)
 2. Digitalisering en Ketenregie
 3. Toepassing en Opschaling

De uitvoering van de onderzoeks- en innovatieprojecten binnen dit programma valt onder verantwoordelijkheid van de Topsector Logistiek, maar wordt in nauwe samenwerking met de deelprogramma’s van DigiGo en TNO vorm gegeven. Binnen de projecten werken stuurgroep en programmateam van de Topsector ook nauw samen met landelijke, regionale en lokale overheden en alle partners in de bouwketen van toelevering, productie tot aan hergebruik. De stuurgroep van dit nieuwe programma staat onder leiding van Rob van Wingerden, voormalig CEO van de Koninklijke BAM Groep.

Innovatieve bouwbedrijven en bouwprojecten doen mee via Living Labs
Het programmateam wil graag in de praktijk testen of alle innovaties ook daadwerkelijk doen wat slimme experts bedenken. Ze is dan ook op zoek naar voorlopers, paradigmaverschuivers en partijen die zich herkennen in het volgende profiel:

 1. Bedrijven uit de bouwlogistieke keten die bereid zijn om inzet van schoon en duurzaam bouwmaterieel en/of innovatieve logistieke concepten te testen.
 2. Opdrachtgevers en uitvoerders van bouwprojecten die in 2022 en 2023 worden uitgevoerd en die bereid zijn om innovaties op die bouwplaatsen te testen in de praktijk.

Leidt u een bouwbedrijf en/of bouwproject of kent u partijen die interesse hebben om samen met ons te innoveren en daarmee urgente maatschappelijke vraagstukken te adresseren? Neem dan contact op met onze programmamanager Bas van Bree via bree@dinalog.nl of info@topsectorlogistiek.nl.

Voortbouwen op stevige basis
Met dit kennis- en innovatieprogramma bouwt de Topsector Logistiek voort op het innovatieprogramma dat zij tussen 2016 en 2021 hebben ontwikkeld en waarin de volgende onderwerpen diepgaand in beeld zijn gebracht:

 • Inzet en impact van bouwhubs
 • Bouwlogistieke stromen in renovatie- en nieuwbouwprojecten
 • Ondersteuning bij bouwlogistiek opgaven van steden en gemeenten

De resultaten van dit eerdere kennis- en innovatieprogramma leest u hier.

Geef de eerste reactie