Accelerator 2020 honoreert dertien consortia binnen Topsector Logistiek

Dertien projecten ontvangen financiering uit de call ‘Accelerator 2020’. De gehonoreerde consortia kunnen van start met onderzoek en kennisbenutting rond vraagstukken die voortkomen uit onderzoek dat eerder gehonoreerd is binnen de Topsector Logistiek.

Gehonoreerde projecten

De gehonoreerde projecten gaan inspelen op actuele, maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector. Het doel is mogelijkheden te ontwikkelen die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en aan nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. De door NWO en TKI Dinalog ontwikkelde call for proposals met een totaalbudget van 1,2 miljoen euro vormt de laatste fase van het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Topsector Logistiek. De projecten zullen op zeer korte termijn starten en hebben een looptijd van maximaal een jaar.

De volgende projecten zijn gehonoreerd, gepresenteerd op alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager:

Veilige interactie van voetgangers en fietsers met automatisch transport (SIPCAT)
Prof. dr. ir. B. van Arem (m)
TU Delft

Automatische voertuigen kunnen bijdragen aan duurzaam en efficiënt vervoer. Ze zouden de weg kunnen delen en interacteren met voetgangers en fietser als ze langzaam, voorzichtig en voorspelbaar rijden. In dit project onderzoeken we de verkeersveiligheid van deze interactie in de 3D VR Digital Twin van het Marineterrein Amsterdam Living Lab.

De implementatie van stochastische modellen voor kruispunten met verkeerslichten
Prof. dr. R.J. Boucherie (m)
Universiteit Twente

In stedelijke omgevingen is vervuiling door het verkeer een groot probleem wat verkleind kan worden door een slimme inzet van verkeerslichten. In dit project worden bestaande modellen waarin rekening wordt gehouden met de onvoorspelbare beslissingen van verkeersdeelnemers, geschikt gemaakt om in real-time de beste instellingen van de verkeerslichten te vinden.

Voorspellingsmodellen en gemeenschappelijke planning in luchtvrachtlogistiek (PRACTICAL)
Dr. D.A. van Damme (m)
Hogeschool van Amsterdam

In de luchtvrachtketens is er veel onzekerheid over het moment waarop zendingen in de keten beschikbaar komen. Dit project heeft tot doel de beschikbaarheid van zendingen in de vrachtketen te voorspellen en deze gegevens te delen, zodat logistieke actoren hun processen efficiënter en duurzamer kunnen plannen. Het onderzoek richt zich op de keuze en het combineren van data sciences en wiskundige technieken en de toepasbaarheid daarvan in een operationele supply chain context.

Sensor data voor duurzame logistiek
Prof. dr. W.E.H. Dullaert (m)
VU Amsterdam

Dit project wil sensor data gebruiken om de duurzaamheid van het transport van verse producten te verbeteren. Leeralgoritmes worden gebruikt om in data patronen te herkennen. Deze worden vervolgens ingebed in geïntegreerde, duurzame beslissingsmodellen om lading toe te wijzen aan trucks, ritten te bepalen en de koeling aan te sturen.

Yard emissie monitoring voor sustainability (YES)
Dr. S.M. Eckartz (v)
TNO

De impact van connected en automated transport op reductie van emissies (zowel CO2 als vervuilende stoffen) wordt gemonitord, geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt. Eerst voor de directe impact over korte afstanden van, naar en op yards; vervolgens voor het mogelijke uitstralingseffect op transport over langere afstanden op corridors.

Meer mensen in de logistiek dankzij cognitief ondersteunende technologie
Prof. dr. M.P. de Looze (m)
TNO

Magazijnen hebben het moeilijk om voldoende hoger en lager opgeleiden te vinden. Cognitief ondersteunende technologie (bijvoorbeeld augmented reality) kan hierbij helpen door de vereiste taakcompetenties te reduceren. Wij bestuderen de effecten van deze technologie op vereiste competenties, kwaliteit van arbeid en presteren in (1) onderhoud en reparatie en (2) handmatige magazijntaken bij mensen met beperkt cognitief functioneren.

Reinforcement learning platform voor logistieke MKBs (ReAL)
Prof. Dr. M.E. Iacob (v)
Universieit van Twente

ReAL gaat van prototyping naar een schaalbaar reinforcement learning platform gebaseerd op het Open Trip Model (OTM), en breed beschikbaar voor de logistieke sector (m.n. voor MKB). Het platform gaat besluitvorming tijdens logistieke processen ondersteunen, wordt ontwikkeld/getest door partners uit het ICCOS-consortium, en is aangevuld met online onderwijsmiddelen en workshops.

Dynamisch performance-based contracting in datagedreven service logistiek: implementatie gericht op de maritieme industrie
Dr. D. Mahr (m)
Universiteit Maastricht

Performance-Based Contracting is een contractvorm waarbij de nadruk wordt gelegd op de evaluatie van KPI’s of prestaties. Het gebruik hiervan resulteert in performanceverbetering en beschikbaarheid van assets. In dit NWO Accelerator project onderzoeken we een sector-specifieke transitie en definiëren we een gedeelde roadmap richting een dynamische vorm van Performance-Based Contracting – toegespitst op de maritieme industrie en mogelijk gemaakt door data en digitale technologie.

De meerwaarde en impact van het gebruik van een datagedreven ‘decision support system’ voor het plannen en roosteren van zorgactiviteiten in een thuiszorg setting
Dr. D. Moeke (m)
HAN University of Applied Sciences

Dit onderzoek richt zich op inzicht krijgen in de meerwaarde en impact van het gebruik van een datagedreven ‘decision support system’ voor het plannen & roosteren van zorgactiviteiten in een thuiszorg setting door middel van een empirische multi-case studie.

Voorraadfinanciering voor logistiek dienstverleners
Dr. M.A. Steeman (m)
Hogeschool Windesheim

Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwikkelen van een proof of concept voor een voorraadfinancieringsdienst die een logistiek dienstverlener kan aanbieden aan haar klanten.

Kader voor verbetering van de duurzaamheid van lower-tier leveranciers
Dr. T. Tan (m)
TU Eindhoven

Het doel van dit project is om i) een geautomatiseerd systeem te introduceren voor het verzamelen van duurzaamheidsinformatie van lower-tier leveranciers, ii) een mechanisme te ontwikkelen om de duurzaamheidsproblemen te ontdekken en de beste acties te identificeren, en iii) methoden vinden om lower-tier leveranciers te motiveren om duurzaamheidsinformatie te delen en de aanbevelingen voor verbeteringen op te volgen.

Buurthubs voor leefbare steden
Dr. H.J. Quak PhD (m)
TNO

Dit onderzoeksproject richt zich op de meerwaarde en impact van het ontkoppelen van last mile logistiek in buurthubs op de bijdrage aan onder meer de leefbaarheid in buurten, het verminderen van de ruimtelijke voetafdruk van stedelijk vrachtvervoer en het behalen van de nul emissie stadslogistiek in twee praktische use cases.

TRANSFER: Een overstap van de horeca naar de logistiek op basis van relevante job skills
Dr. Paul Preenen (m)
TNO

In dit project ontwikkelen én toetsen we een skills-matchingsaanpak om zij-instroom vanuit de horeca naar de logistiek mogelijk te maken. Hiermee dragen we bij aan de urgente, gewenste baantransities tussen krimp- en groeisectoren, en spelen we in op het toenemende belang van kennis, vaardigheden en eigenschappen (skills) op de arbeidsmarkt.

Over Accelerator

In het programma Accelerator sluiten consortia aan op de agenda van de Topsector Logistiek en wordt ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector. De consortia bestaan uit onderzoekers, partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Logistieke bedrijven kunnen profiteren van de onderzoeksresultaten en zo draagt het onderzoek van Accelerator bij aan een duurzame economische groei van de logistieke sector. Accelerator 2020 heeft als doel om onderzoekers die in eerdere Topsector Logistiek calls gefinancierd zijn, de mogelijkheid te bieden nieuwe onderzoeksvragen of initiatieven te adresseren die binnen een jaar kunnen worden afgerond. Met deze call krijgen bestaande logistieke topsectorprojecten de mogelijkheid om het onderzoek verder uit te bouwen of extra impact te genereren.

Accelerator 2020 was de laatste financieringsronde bij NWO in het kader van het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Topsector Logistiek.

Over de Topsector Logistiek

Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten. De logistieke sector is van groot economisch belang voor Nederland. Niet alleen voor de logistieke sector zelf met de logistiek dienstverleners, havens en knooppunten, maar ook alle logistieke functies binnen verladende bedrijven en de dienstverleners er om heen. Daarmee draagt logistiek maximaal bij aan de positie van vele sectoren in Nederland en hun internationale concurrentiepositie. De wereld om ons heen verandert; technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen, mondiale economische transities. De logistieke sector blijft innoveren om deze koppositie te behouden.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (TKI Dinalog) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn samen met het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Geef de eerste reactie