Cross Chain Collaboration Center (4C)

Call voor ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’ vanaf 1 maart open

Logistiek en transport bestaan uit steeds groter wordende complexe systemen. Kennis van deze complexe systemen en subsystemen is nodig om ervoor te zorgen dat de logistieke systemen efficiënt, robuust en flexibel zijn. NWO organiseert daarom in samenwerking met TKI Dinalog en TNO een call voor het programma ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere partijen kunnen vanaf 1 maart tot 26 april een vooraanmelding voor een projectvoorstel indienen.

Een beter begrip van complexiteit kan ons leren voorbodes van omslagpunten in complexe systemen eerder te herkennen, en onvoorspelbare systemen op slimme manieren toch te beïnvloeden. Met die kennis kunnen we de logistiek efficiënter maken en ervoor zorgen dat de processen en systemen robuust en flexibel zijn. Dat kan bijdragen aan een sterke concurrentiepositie voor bedrijven en de Nederlandse economie. En het zal ons in staat stellen complexe systemen te ontwerpen met uiterst nuttige toepassingen, zoals slimmere materialen of stabiele stroomnetwerken met duizenden kleine en wisselvallige producenten. Het doel van het programma is vernieuwend, multidisciplinair onderzoek te stimuleren dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem en dat bijdraagt aan de theorievorming op, en vernieuwing van het gebied van complexe systemen.

Publieke en private samenwerking

Samenwerking tussen publieke en private partijen is een voorwaarde voor de projectvoorstellen om ervoor te zorgen dat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten. Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering. Multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen deelprojecten in het onderzoek is daarom ook een vereiste voor deze call. NWO organiseert op 17 maart een matchmakingsbijeenkomst om onderzoekers, ondernemers en (semi )publieke partijen met interesse in complexiteitsonderzoek binnen de transport en logistieke sector met elkaar in contact te brengen. Ook zal er meer informatie gegeven worden over de call en de voorwaarden om een projectvoorstel in te dienen. U kunt zich tot 15 maart aanmelden.

Stedelijk en multimodaal vervoer, complexe productiesystemen en technologie

In de call voor projectvoorstellen worden vier inspirerende voorbeelden gegeven van mogelijke toepassingen en uitdagingen binnen het veld:

Stedelijk vervoer

Wat is het gezamenlijke effect van individuele gedragsveranderingen in aankoopgedrag als gevolg van nieuwe logistieke concepten (bv e-commerce) op de verkeersoverlast door vrachtwagens? Hoe kunnen stedelijke, samenhangende infrastructuurnetwerken het beste beheerd worden zodat ze robuust worden tegen zaken als klimaatverandering en terroristische aanvallen?

Multimodaal vervoer

Hoe moeten transportdiensten ontworpen worden zodat dynamisch tegemoet kan worden gekomen aan de actuele vraag naar transport, als de vraag zo onzeker is dat planning vooraf weinig effectief is? Als we de overgang van de ene naar de andere modaliteit eenvoudig maken, hoe zal het dynamische gebruik van modaliteiten zich ontwikkelen? Zijn er omstandigheden waarbij investeringen in een modaliteit het aandeel niet vergroten?

Complexe productiesystemen

Hoe moeten productiesystemen worden ingericht zodat ze tegelijk maximale schaalvoordelen hebben en (letterlijk) klantspecifieke producten en diensten kunnen voortbrengen? Wanneer pakt optimalisatie van logistieke processen suboptimaal uit voor complexe productienetwerken? Hoe verandert dit wanneer productienetwerken, financiële netwerken en informatienetwerken meer met elkaar verweven raken? Wat betekent die verwevenheid voor de eisen aan logistiek?

Technologie

Wat is het effect van het mogelijk worden van contextuele, persoonlijke informatie op de organisatie van goederenstromen? Welke informatie is nodig om afwijkingen, incidenten en rampen in wereldwijde logistieke ketens zo snel mogelijk te herstellen?

Meer informatie

Het onderzoeksprogramma Complexity in Transport and Logistics is ontwikkeld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen in samenwerking met TNO en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (TKI Dinalog). Greep krijgen op complexiteit is een van de zes NWO-uitdagingen voor de periode 2015-2018. Deze call valt ook onder de paraplu van het NWO-brede programma ‘Grip on Complexity’. Daarnaast is het een topsector-doorsnijdend initiatief dat aansluit bij de Topsector Logistiek. Ook sluit het programma aan bij uitdagingen voor onderzoek die in het eerdere NWO-programma Complexiteit zijn geïdentificeerd.

Het beschikbare budget voor deze call is maximaal drie en een half miljoen euro (M€ 3,5) en is beschikbaar gesteld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen en het Algemeen Bestuur van NWO.

Voor meer informatie kunt u de call for proposals downloaden op de website van VerDuS.

De call, richtlijnen voor het indienen van een vooraanmelding en andere informatie zijn binnenkort te vinden via de website van NWO. Daar kan ook de aanvraag ingediend worden.

Laat de reactie zien