Calls for proposals

Human Capital Call: Future of Work

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de logistieke sector en het onderwijs, financiering aanvragen om onderzoek te doen naar learning communities in het kader van Human Capital.

Waarvoor

Deze NWO call omvat publiek-private samenwerking in topsectorverband (Logistiek, Creatieve Industrie, Sociale Infrastructuur Agenda). In de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren worden leer-werkverbanden en het leven lang leren en ontwikkelen verbonden in het concept: Learning Communities (LC’s).
De doelstelling van deze call is nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Meer specifiek, hoe een (bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde) LC op een zodanige manier kan worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van uit maken. Tevens beoogt de call nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe inrichting van een LC kan bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.
Deze call roept op tot onderzoek binnen Learning Communities. Uitsluitend onderzoek in de logistieke sector kan worden gefinancierd. Mbo en/of hbo en/of niet-bekostigd onderwijs moet hierbij worden betrokken én de leer-werkverbanden moeten in ruime mate karakteristieken vertonen die overeenstemmen met Learning Communities.

Voor wie

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten (zie Call for proposals voor details) kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de logistieke sector en het onderwijs, financiering aanvragen.

Als minimumvereiste geldt voor ieder consortium dat er tenminste één universitaire onderzoeksgroep en één opleidingsinstelling (mbo en/of hbo en/of niet-bekostigd onderwijs) meedoet. Uiteraard zijn ook één of meerdere bedrijven uit de logistieke sector betrokken. HRM verbonden aan de deelnemende bedrijven (of bedrijf) moet met een herkenbare rol participeren in het consortium.

Gegeven het doel van de call is de voorwaarde dat een consortium multidisciplinair is.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan financiering worden aangevraagd tussen de 400.000 en 500.000 euro. De aanvraag wordt opgebouwd middels een door de aanvrager gekozen combinatie van modules m.b.t. personele, materiële en/of kennisbenuttingskosten.

20% van de totale projectkosten dient in de vorm van cofinanciering te worden toegezegd. Bij eerdergenoemde financierings(grens)bedragen komt dit neer op tussen de 100.000 en 125.000 euro cofinanciering respectievelijk. De 20% cofinanciering is voor ten minste de helft in cash en kan dus voor een deel ook uit in-kind bijdragen bestaan.

Ieder projectvoorstel moet daarnaast minimaal 20.000 euro in het projectbudget opnemen voor kennisbenutting. Voor kennisbenutting kunnen ook in-kind bijdragen worden opgenomen.

Er geldt een maximale looptijd per project van vijf jaar (60 maanden).

Wanneer

Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen.

  • De deadline voor aanvragen is op dinsdag 10 september 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit (weging 50%). O.a. probleemstelling, onderzoeksvragen, wetenschappelijke bijdrage, benadering en methoden.
  2. Praktijkrelevantie en kennisbenutting (weging 25%).
  3. Consortium (weging 25%). O.a. deskundigheid, multidisciplinariteit, deelname praktijkpartijen, projectmanagement.

Een nadere uitwerking van deze beoordelingscriteria vindt u in de Call for proposals.

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen. De commissie zal bestaan uit onderzoekers met een universitaire achtergrond en deskundigen op het gebied van praktijkgericht onderzoek met onderwijs- en opleidingsexpertise in leer-werkverbanden. Per aanvraag worden tenminste twee referentrapporten verzameld, de aanvragers kunnen hierop reageren met een weerwoord. Beoordelingscriteria, aanvraag, referentenrapporten en weerwoord vormen de basis voor een beoordeling per aanvraag. De commissie stelt een prioritering van alle aanvragen op. Beoordeling en prioritering leiden tot een advies. Het penvoerend domeinbestuur SGW zal op basis van dit advies een besluit nemen over honorering en afwijzing.

Meer informatie

Call documenten

Liesbeth Brügemann
T: +31 (0)76 531 5319
E: email

Geef de eerste reactie