Synchromodaal

Impact van innovatie in het haven-achterlandnetwerk

“We staan voor de uitdaging om het aandeel van binnenvaart en spoor in de modal split te vergroten.”
In gesprek met: Roy van den Berg, Business Manager Logistics bij Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een bereikbare en duurzame haven met een sterke concurrentiepositie ten opzichte van havens in een gebied dat uitstrekt van Hamburg tot Le Havre. Het verbeteren en vergroten van het intermodale achterlandnetwerk is hiervoor cruciaal. Het project ULTIMATE biedt bedrijven de mogelijkheid kennis te ontwikkelen die de intermodale afhandeling in en verbinding met de haven kan verbeteren. Deelname van Havenbedrijf Rotterdam aan dit project is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen bij bedrijven in en rond de haven op het gebied van intermodaal vervoer. Het promotieonderzoek van Roy van den Berg, Business Manager Logistics bij Havenbedrijf Rotterdam, is onderdeel van ULTIMATE en gericht op de ontwikkeling van kennis van strategieën en business modellen voor intermodaal transport zoals toegepast door verschillende partijen in de keten. Deze kennis helpt Havenbedrijf Rotterdam om de bedrijven beter te faciliteren én haar eigen strategie voor stimulering van intermodaal vervoer te verbeteren.

Modal split

Havenbedrijf Rotterdam staat voor de uitdaging om het aandeel van binnenvaart en spoor in de zogenaamde modal split te vergroten. De afgelopen jaren heeft Havenbedrijf Rotterdam op dit terrein diverse projecten geïnitieerd, maar deze hebben slechts zeer beperkt effect gehad. Een case study binnen ULTIMATE over de achterlandstrategie van Havenbedrijf Barcelona heeft duidelijk gemaakt dat investeringen in inlandterminals en nieuwe treindiensten kunnen leiden tot een verbetering van de modal split. Deze inzichten zijn waardevol om de achterlandstrategie van Havenbedrijf Rotterdam verder invulling te geven.

Focus op het achterland

In concessiecontracten met de zeehaventerminals op de Maasvlakte heeft Havenbedrijf Rotterdam modal split verplichtingen opgenomen. Deze afspraken hebben tot doel de modal split naar het gewenste niveau te krijgen. Het verwerken van dergelijke verplichtingen in concessiecontracten is nieuw en de uitwerking daarvan dus nog onbekend. Een analyse van de aanpak van de verschillende zeehaventerminals, voortvloeiend uit de gemaakte afspraken, laat zien dat de benodigde infrastructuur wordt aangelegd. Daarnaast vergroten alle terminals hun focus op het achterland. Alleen de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven verschilt.

Nieuwe waardepropositie

Ook voor deep-sea rederijen kan intermodaal vervoer van toegevoegde waarde zijn, vooral om zich van andere rederijen te kunnen onderscheiden. Onderzoek onder verladers en expediteurs laat zien dat er interesse is in een dienst die het maritiem vervoer combineert met inland vervoer tot (of vanaf) een inland terminal. Niet alleen biedt dit voordelen voor de klant, ook de rederij kan er zijn voordeel mee doen door de mogelijkheden voor intermodaal vervoer die beter aansluiten op het business model dan het deur-tot-deur transport dat tevens wordt aangeboden.

“Via intermodaal vervoer kunnen rederijen zich onderscheiden.”

Resultaat:

  • Kennis is gebruikt voor stimulering van maritieme spoorverbindingen in het Rail Incubator project.
  • Kennis is gebruikt door Havenbedrijf Rotterdam om verladende bedrijven te benaderen.
  • Toegenomen inzicht in de activiteiten van de belangrijkste klanten van Havenbedrijf Rotterdam.
  • Vijf gepubliceerde wetenschappelijke artikelen.
Geef de eerste reactie