ICT & Informatievoorziening

Met ITSLOG sneller en goedkoper de stad in, door en uit

Door Anke Hoets, Amsterdamlogistics.nl

Binnen het programma Accelerator van TKI Dinalog starten tien consortia met nieuw onderzoek voor kennisontwikkeling en innovatie in de Logistiek. Een van de projecten is ITSLOG. Onder leiding van Hogeschool van Amsterdam wordt onderzocht hoe real time verkeersdata beter kunnen worden ingezet voor goederenvervoer in de stad.

ITSLOG richt zich op de stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het accent ligt op de levering van levensmiddelen aan winkels, convenience stores en consumenten. Het onderzoek wordt geleid door Walther Ploos van Amstel, lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het wordt uitgevoerd samen met bedrijven als Ahold en Simacan. Zij nemen de praktische kant van ITSLOG voor hun rekening.

Wat wordt onderzocht in ITSLOG
Wat staat centraal in het Accelerator-project waarvan de officiële titel is: ‘Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer (ITSLOG)’? De komende jaren wordt onderzocht of beschikbare laad- en loscapaciteit in relatie kan worden gebracht met de actuele positie en de te verwachten aankomsttijd van vrachtwagens op de laad- en losplek, de winkel of het woonadres. Daarnaast worden op basis van het voorgaande, en van actuele verkeersdata, een uniforme rerouting en bufferinstructies gegenereerd die door boordcomputersystemen verwerkt en aan de chauffeurs gecommuniceerd kunnen worden. De effecten van het realtime rerouten en bufferen van vrachtwagens op basis van actuele informatie over het verkeer en de beschikbaarheid van laad- en loslocaties worden geanalyseerd. Deze functionaliteit is van grote waarde voor verbetering bereikbaarheid en de doorstroming van goederenvervoer op hoofdwegen en binnen steden.

Wie profiteert van ITSLOG?
Verschillende partijen hebben belang bij de uitkomsten van ITSLOG: vervoerders en verladers kunnen brandstofkosten en transportkosten reduceren, betere planningen maken, het wagenpark optimaal inzetten, de bezetting van laad- en losplaatsen betrouwbaarder krijgen en de snelheid en betrouwbaarheid van leveringen verhogen.

Ontvangers van goederen krijgen beter inzicht in aankomsttijd van vrachtwagens, beter voorraadbeheer en hebben minder verkeershinder bij de winkels. Wegbeheerders kunnen bestaande infrastructuur beter benutten en onderhouden, en hun verkeersmanagement verbeteren door beschikbaarheid data/informatie. De leefbaarheid van de stad wordt hierdoor verbeterd.

Partners in ITSLOG
Het consortium dat onderzoek gaat doen naar het gebruik van real time verkeersdata in de stadslogistiek bestaat uit: HvA, Simacan, Ahold, Peter Appel Transport, Tafel Ruimte & Infrastructuur (ALB), AEB, Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, CWI en TU Delft.

Meedenken?
In opdracht van de Tafel Ruimte & Infrastructuur wordt de komende maanden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor pilots voor het koppelen van logistieke data aan verkeersmanagementdata. Doel is de voordelen van deze koppeling op kleine schaal inzichtelijk te maken. Denk daarbij aan verbetering van de doorstroming op het wegennetwerk, optimalisatie van de logistieke ketens en de verbetering van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de resultaten uit pilots op grotere schaal in de Metropoolregio Amsterdam toe te passen. Als u hiervoor ideeën of initiatieven heeft, dan kunt u contact opnemen met Reinier Folkerts.

Over Accelerator
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2016 ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor tien projecten die binnen het programma Accelerator van TKI Dinalog (onderdeel van NWO) gaan lopen. De onderzoeken worden uitgevoerd door consortia van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Zij dragen ook ruim 6 miljoen bij.

Geef de eerste reactie