Human Capital

Kansen voor kennis naar de markt

Er staat een aantal valorisatie-regelingen open bij NWO en SIA om de toepassing van onderzoeksresultaten van Nederlandse kennisinstellingen te stimuleren en te verkennen. De volgende regelingen bieden kansen om de ontwikkelde kennis naar de markt te brengen:

Demonstrator 2018: Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Onderzoekers die resultaten uit hun onderzoek willen overdragen naar een geschikte marktpartij kunnen daarvoor nu een valorisatiesubsidie aanvragen binnen het financieringsinstrument Demonstrator van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Met deze subsidie kunnen onderzoekers hun technologie verder ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een functionele basisversie. Lees hier meer.

Voor innovatieve start-ups vanuit de kennisinstellingen geldt er een andere regeling:

Take-off:  Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, hbo- en TO2-instellingen. Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies (fase 1) en vroegefasetrajecten (fase 2). Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen pas gestarte ondernemingen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Lees hier meer.

Nog niet zo ver, maar wel ideeën?:

KIEM-hbo: Voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector staat KIEM-hbo open. KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten. Aanvragen sluiten aan op de innovatieagenda’s van de topsectoren of onderwerpen op het gebied van 21st Century Skills of Circulaire Economie. Lees hier meer.

Geef de eerste reactie