De Topsector Logistiek heeft de ambitie dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Nu de economie aantrekt, heeft dit een versnellingseffect op de groei van de goederenstromen en het woon-werk verkeer van mensen. Dit belast ons mobiliteitssysteem en de (milieu) ruimte. Voor de langere termijn zal het aanleggen van nieuwe infrastructuur beperkt zijn. De uitdaging van de Topsector Logistiek is daarom om de efficiëntie van supply chains te verhogen, duurzamer te transporteren met zo weinig mogelijk extra druk op de infrastructuur en tegelijkertijd meer te verdienen binnen een hoogwaardig logistiek systeem.

De actielijnen die in het Meerjarenprogramma 2016-2020 centraal staan vormen ook het kader voor de Kennis en Innovatieagenda 2018-2021. In deze KIA neemt het maatschappelijk kader waarbinnen de onderzoeksagenda vorm krijgt een belangrijke positie in. Voor de periode 2018-2021 is de ambitie om meer onderscheidend onderzoek en innovaties te ontwikkelen, met meer focus op een select aantal maatschappelijke vraagstukken en daardoor met meer impact op de samenleving.

 

Voor de periode 2020 – 2023 wordt het missiegedreven innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vormgegeven. Hierin worden het innovatiebeleid en actieprogramma’s bepaald op basis van de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke opgaven op het gebied van 1. Landbouw, water en voedsel; 2. Gezondheid en zorg; 3. Energietransitie en duurzaamheid en 4. Veiligheid. Het nieuwe Meerjarenprogramma van de topsector logistiek zal in dit kader worden ontwikkeld, waarbij ook de specifieke Kennis en Innovatieagenda zal worden beschreven. Zodra deze is vastgesteld, zal die hier ook te vinden zijn.