Human Capital

‘Logistiek kan niet vernieuwen zonder sociale innovatie’

Vernieuwingen en verbeteringen in de logistiek beklijven beter bij sociaal innovatieve bedrijven dan bij gewone bedrijven. Deze conclusie trekt TNO in een recent gepresenteerd onderzoek, waaraan 100 logistieke bedrijven deelnamen. Hieruit bleek dat tachtig procent van bedrijven de afgelopen twee jaar aan innovatie had gedaan. Bij slechts veertig procent werden die innovaties geadopteerd door medewerkers. Bij tien procent is er echt sprake van een sociaal innovatief klimaat, constateert het onderzoeksinstituut.

Het TNO-onderzoek “Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector“, gefinancierd door NWO en TKI-Dinalog, toont ook aan dat bedrijven die investeren in de kwaliteit van het werk en de betrokkenheid van de medewerkers innovatiever zijn dan bedrijven die hun medewerkers willen overtuigen of veranderen.

Sociale innovatie geen hoofddoel
De resultaten van dit onderzoek getiteld: Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen in de logistieke sector (download pdf), werden begin deze maand in de Stadsgehoorzaal in Leiden gepresenteerd. Dit event, ‘Sociale Innovatie in de Logistiek’, werd door TNO, de Human Capital Tafel Topsector Logistiek en Hogeschool Windesheim, aangegrepen om samen met partners het belang van sociale innovatie voor de logistiek te onderstrepen. Ook werden over en weer ideeën uitgewisseld om de te behalen voordelen meer onder de aandacht te krijgen van bedrijven. Benadrukt werd tijdens de bijeenkomst in Leiden dat sociale innovatie geen hoofddoel op zich moet zijn, maar een middel om bedrijven concurrerender en duurzamer te maken.

Adaptatie werknemers valt tegen
Professor Steven Dhondt van TNO opende de bijeenkomst symbolisch met: “100-80-40-10-90”. Deze cijfers verwijzen naar het onderzoek dat het onderzoeksinstituut hield onder logistiek managers. Hieruit blijkt dat tachtig procent van bedrijven de afgelopen twee jaar aan innovatie had gedaan. Echter, bij slechts veertig procent werden die innovaties geadopteerd door medewerkers. Bij tien procent is er echt sprake van een sociaal innovatief klimaat. Van voornoemd percentage slaagde bij negentig procent van de bedrijven de doorgevoerde innovaties. Kortom, zo concluderen de opstellers van het onderzoek, sociale innovatie is van groot belang voor het laten slagen bij het doorvoeren van innovaties binnen een bedrijf.

Zorg over krapte arbeidsmarkt
Tijdens de bijeenkomst in Leiden stelden de deelnemers vast dat de bevindingen zeer interessant zijn, maar ook zorgwekkend, gezien de grote uitdagingen die in de sector spelen. Nieuwe technologieën, digitalisering en duurzaamheidsvraagstukken veranderen de logistieke sector in rap tempo. Daarnaast heerst er toenemende krapte op de arbeidsmarkt en kampt de logistiek ook nog eens met een ‘vergrijsd’ en traditioneel imago. Bovendien wordt de sector gekenmerkt door een grote versnippering van bedrijven, terwijl samenwerken belangrijker dan ooit is. Een middel om deze uitdagingen aan te gaan is het verbeteren van sociale innovatie in de sector.

Betrokkenheid door gaming en e-learning
‘Gaming’ is volgens TNO een middel om sociale innovatie op de werkvloer te stimuleren. Het spel Innoveren kun je leren kan daarbij van pas komen. Tijdens dit spel kunnen medewerkers ervaren wat het betekent om mee te werken aan innovatie. Een ander middel is de online cursus Innoveren in de praktijk die tijdens de bijeenkomst werd gepresenteerd. Managers leren tijdens deze cursus hoe ze medewerkers echt betrekken bij innovaties. Bedrijven als DSV Solutions en Jordex Shipping & Forwarding hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met deze cursus.”

Roadmap sociale innovatie logistiek
Om sociale innovatie bij logistieke bedrijven nog meer onder de aandacht te brengen, lanceert TNO op 1 oktober de Roadmap Sociale Innovatie. Deze roadmap, waar Paul Preenen (TNO) en Menno Vos van Hogeschool Windesheim de drijvende krachten achter zijn, is een gezamenlijk initiatief van de Taskforce Sociale Innovatie – Human Capital Tafel Topsector Logistiek. Het doel is een gezamenlijke, gecoördineerde en onderbouwde aanpak voor sociale innovatie in de logistieke sector neer te zetten. Vanuit drie actielijnen worden impactvolle projecten opgezet die positief bijdragen aan de belangrijkste uitdagingen in de logistiek. Deze doelen en actielijnen van de roadmap zijn: Sociale Innovatie aanjagen bij logistieke (mkb) bedrijven, nieuwe oplossingen ontwikkelen in zogeheten Learning Communities, kennisontwikkeling, monitoring en evaluatie.

Invloed nieuwe technologieën op de mens
Concreet voorbeeld van een actielijn is het project in oprichting genaamd ‘Sharehouse’. In dit project wordt met een multidisciplinair topconsortium het ‘Warehouse Innovation Learning Lab’ bij mbo-onderwijsinstelling STC in de Rotterdamse haven ontwikkeld. Centraal hierin staan vernieuwende technologieën, zoals Automated Guided Vehicles (AGV’s), Augmented Reality (bijvoorbeeld Google glass en de Proglove), exoskeletten en cobots. Met studenten, tech-leveranciers, logistieke bedrijven en onderzoekers wordt in dit project verkend wat dit betekent voor de mens en zijn of haar skills, wat dit vereist voor het implementeren bij logistieke bedrijven, hoe onderwijs hiermee vernieuwd kan worden en hoe dit kan bijdragen aan verbeterde instroom van logistieke professionals. Zelfs de ethische en veiligheidsgevolgen komen aan bod.

Sector overstijgende samenwerking zoeken
Het gemêleerde gezelschap van 50 vertegenwoordigers werkzaam in de logistiek, beleidsmakers, sectororganisaties, onderwijs en wetenschap bracht tijdens de bijeenkomst tal van ideeën naar voren voor de roadmap. Sjiera de Vries (Lector Sociale Innovatie) benoemde een aantal randvoorwaarden om sociale innovatie echt concreet te krijgen voor de dagelijkse praktijk van logistieke bedrijven. Yolande de Heus (Human Capital Tafel Topsector Logistiek) benadrukte het belang van sector overstijgende samenwerking. “De uitdagingen spelen niet alleen in de logistiek. Laten we van elkaar leren.” Jannie van Andel (Voorzitter Taskforce Sociale Innovatie) stelde dat sociale innovatie er toe doet. “Blijf de boodschap van sociale innovatie herhalen”, was haar oproep.

Bron: logistiek.nl

Geef de eerste reactie