Cross Chain Collaboration Center (4C)

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020

De Topsector Logistiek, waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap zijn vertegenwoordigd, is trots op wat er in de Topsector al is bereikt en kijkt uit naar de innovatie van de komende jaren. Innovatie die nodig is om de economische toppositie van Nederland te behouden, maar die ook bijdraagt aan een duurzame leefomgeving en betere benutting van infrastructuur en modaliteiten. Door in te zetten op de ontwikkeling van human capital en het verlagen van regeldruk vergroten we de aantrekkelijke positie van Nederland als vestigingsland.

Een voorbeeld van gerealiseerde innovatie: In totaal hebben verladers als Mars, Heinz, Bavaria en Aviko en vervoerders de afgelopen twee jaar meer dan tien synchromodale pilots uitgevoerd. In 2014 zijn 130.000 TEU verplaatst van de weg naar andere modaliteiten. Een prachtig staaltje van vraagsturing in privaat-publieke samenwerking! En belangrijk om de groei van het transport in de komende jaren op te kunnen vangen. Deze groei kan niet alleen door het wegtransport worden opgevangen; ook de andere modaliteiten zullen meer moeten vervoeren (spoor, binnenvaart, short sea, buisleidingen).

Een ander voorbeeld van zo’n innovatie in de Topsector Logistiek is de ontwikkeling van zogenaamde Cross Chain Control Centers (4C). In een 4C worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door deze gegevens uit te wisselen tussen verschillende logistieke ketens, kunnen productie, onderhoud en transport gezamenlijk (keten overstijgend) worden georganiseerd. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot een betere bereikbaarheid en een duurzamere afwikkeling van goederenstromen. Onder andere Unilever, Nabuurs en SCA zijn betrokken bij het opzetten van een 4C.

Logistiek is enabler voor andere (top)sectoren. De Topsector Logistiek geeft hier invulling aan door Cross-overs met andere Topsectoren expliciet mee te nemen in de projecten: zo zijn Cross Chain Control Centers opgericht rond Agro/food producenten en Chemie en werken we met hulp van Creatief veel met serious games. Daarnaast onderzoekt de Topsector Logistiek de gezamenlijke kansen met onder andere met de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen en de Topsector Water.

Innovatie binnen de Topsector Logistiek betreft voor een groot deel vernieuwing en verbetering van dienstverlening en processen: hierbij speelt de bereidheid en het vermogen om vanuit verschillende perspectieven samen te werken binnen logistieke ketens een cruciale rol. Logistieke innovaties zijn ook op een andere manier van belang voor Nederland. Onze kennis van logistiek, innovatieve vervoersconcepten en ketenregie dragen eraan bij dat buitenlandse bedrijven zich in ons land willen vestigen. En het maakt logistieke kennis tot een waardevol exportproduct. Dit biedt (veelal hoogwaardige) arbeidsplaatsen. Ook daarom is het van belang om op logistiek gebied internationaal toonaangevend te blijven.

Om aan te geven hoe we onze activiteiten voortzetten, hebben we dit Meerjarenprogramma opgesteld. Hierin geven we aan op welke doelen we zullen sturen en welke activiteiten we daarvoor zullen ontplooien. Met extra aandacht voor zichtbaarheid van logistiek door heldere communicatie.

Kortom: uitdagingen genoeg, om als topsector verdere stappen te zetten in de richting van onze gemeenschappelijke ambities en daarmee onze steentje bij te dragen aan de economische uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken in Nederland!

Het programma van de Topsector Logistiek is een open programma. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen. Informatie over hoe dat kan, vindt u in het bijgevoegde document.

> Download het meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020

Geef de eerste reactie