Service Logistiek

Multi-depot netwerkplanning bij logistiek dienstverlener Nabuurs

Nabuurs is een logistieke dienstverlener die zich richt op het ontwikkelen en uitvoeren van logistieke concepten, met name voor de Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Nabuurs richt zich hierbij op het realiseren van de beste route voor de producten in termen van kosten, service en duurzaamheid. Als één van de eersten heeft Nabuurs de traditionele planningsmodellen vervangen door een compleet nieuwe aanpak.

 

Vervoerders die opereren in een groot geografisch gebied hebben meestal meerdere distributiecentra, oftewel depots. De laatste jaren is er een trend zichtbaar bij dergelijke vervoerders om ook ten aanzien van de planning van een single-depot (SD) netwerk naar een multi-depot (MD) netwerk te gaan. Door het netwerk als geheel te plannen kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald. Bij een SD netwerk worden de leveringen per depot gepland en chauffeurs keren terug naar hetzelfde depot voor een nieuwe order. In een MD situatie worden de leveringen van meerdere klanten samen gepland en bij terugkomst van de chauffeur kan deze naar het depot gestuurd worden dat dichtbij ligt en waar een order geleverd moet worden. Dit principe is geillustreerd in de onderstaande figuur, waar de MD situatie leidt tot een grote reductie van het aantal lege kilometers.

Echter, het plannen van een MD netwerk is vele malen complexer dan het plannen van een SD netwerk. Nabuurs maakte gebruik van een operationeel Advanced Planning & Scheduling (APS) systeem bij het plannen van het SD netwerk. Echter, dit systeem bevatte een aantal beperkingen die het effectief plannen van de MD netwerken in de weg stond. Er was onvoldoende zichtbaarheid op belangrijke prestatie-indicatoren, het model bevatte tekortkomingen en het simuleren van alternatieve netwerken was erg arbeidsintensief.

Om deze problemen aan te pakken werd in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een afstudeerproject gestart. De opdracht die werd gegeven luidde als volgt: 1) onderzoek of een MD concept tot betere resultaten leidt dan een SD netwerk, 2) bepaal of automatische planning van het MD netwerk te verkiezen is boven handmatige planning, en 3) onderzoek de gevolgen van het toevoegen van een nieuwe klant in het netwerk.

Het afstudeerproject is vervolgens van start gegaan een simulatiemodel en een prestatie-evaluatiemodel te ontwikkelen. Tegelijkertijd werd een nieuw APS systeem voor tactische planning geselecteerd waarmee de verschillende scenario’s gesimuleerd konden worden.

De onderzoeksvraag ten aanzien van SD versus MD planning leidde tot de uitkomst dat MD planning een kostenreductie bracht van 5 tot 10%. Daarnaast bleek dat de relatieve kostenbesparingen toenamen bij een groter netwerk en aantal orders. Met name het aantal gereden kilometers en de werktijd worden sterk beïnvloed door de MD planning.

Het precieze effect van MD planning hangt echter af van de samenstelling van de orders, wat het belang van het kunnen evalueren van scenario’s onderstreept. De onderzoeksvraag ten aanzien van automatisch plannen gaf een aantal interessante resultaten. Ten eerste was het APS overduidelijk de winnaar in het snel kunnen genereren van een plan. De prestatie van het automatisch gegenereerde plan leek op een aantal aspecten beter dan het handmatige plan, ten aanzien van het aantal gereden kilometers en de totale werktijd. Echter, het APS gebruikte hierbij meer trucks dan het handmatige plan – de planners bleken in staat om minder voertuigen te gebruiken door een aantal beperkingen op te rekken. De planners gebruikten hiervoor de ‘zachte’ kennis die ze hadden van het operationele proces. De conclusie was daarom dat de handmatige planning beter presteerde dan de automatische planning.

De onderzoeksvraag ten aanzien van toevoegingen in het netwerk werd getoetst door gebruik te maken van de aanname dat een grote klant zou worden toegevoegd aan het bestaande Nabuurs netwerk. De uitkomst hierbij was dat de arbeidskosten zouden dalen met 5 tot 10% ten opzichte van de situatie waarbij de klant zelf het transport zou organiseren, met name door reductie van lege kilometers. Nabuurs heeft daarnaast slechts 18 voertuigen nodig om het additionele volume te transporteren, waar de klant zelf 29 voertuigen nodig zou hebben.

De uitkomsten van het afstudeerproject zijn door het management van Nabuurs gebruikt om de volgende veranderingen door te voeren:

• Het verbeteren van het operationele APS waarbij als uitgangspunt geldt dat het APS automatisch een voorstel planning maakt dat door de menselijke planners makkelijk kan worden aangepast. Hiermee wordt MD planning mogelijk gemaakt, wat, afhankelijk van de set orders, tot significante kostenbesparingen kan leiden.

• Het implementeren van het tactische APS, dat gebruikt werd door de afstudeerder bij het maken van de simulaties. Het tool wordt door Nabuurs gebruikt om veranderingen in het netwerk te simuleren en scenario’s door te rekenen, zoals SD planning versus MD planning. Bij het maken van een offerte levert het tool onmisbare informatie over de kosten en de inrichting van het netwerk.

Bron: Logistiek.nl (‘Drie best-in-class practices’, oktober 2014) via European Supply Chain Forum

Geef de eerste reactie