Cross Chain Collaboration Center (4C)

Nieuwe call voor R&D projecten is nu open

De nieuwe call ‘Vitale Logistiek’ is open voor R&D projecten tot 15 februari 2015.  Het totale bedrag van de call is 3 miljoen euro. Per project max. € 500.000. In ieder project moeten minimaal 2 bedrijven deelnemen. Zij kunnen zowel in cash als in kind bijdragen.

De projecten uit de call Vitale Logistiek genereren kennis die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek, zoals verwoord in de topsectoragenda ‘Partituur naar de Top’, en aan het realiseren van de roadmaps. Een belangrijke randvoorwaarde voor de projecten is de actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk. De projecten dienen wetenschappelijke kennis te genereren die bijdraagt aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. Deze call onderscheidt drie onderzoekthema’s: Innovatie en Adoptie, Governance & Stakeholders en Complexe Netwerkvraagstukken. Daarnaast is het mogelijk voorstellen in te dienen die themaoverschrijdend zijn.

Er zijn twee soorten projecten mogelijk:

Industrieel (R&D) onderzoek: consortia van onderzoeksinstellingen (waaronder TNO, het hbo, de Grote Technologische instituten (TO2), instellingen voor toegepast onderzoek en universiteiten) en bedrijven dragen bij aan de logistieke kennisontwikkeling die direct van belang is voor bedrijven.

Fundamenteel onderzoek: consortia van Nederlandse universiteiten, overige onderzoeksinstellingen en bedrijven dragen bij aan experimentele of theoretische kennisontwikkeling.

Het doel van de call Vitale Logistiek is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn

Voor wie

In deze call kunnen zowel aanvragen voor Industrieel (R&D) als fundamenteel onderzoek worden ingediend. Industrieel wordt ook wel omschreven als ’toegepast onderzoek’.

  • Bij fundamenteel onderzoek is de hoofdaanvrager hoogleraar of universitair hoofddocent aan een Nederlandse universiteit, dan wel een NWO- of KNAW-instituut, die een dienstverband heeft voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van de subsidieperiode.
  • Bij Industrieel onderzoek (R&D) is de hoofdaanvrager verbonden aan een Nederlandse onderzoekinstelling voor de looptijd van het beoogde onderzoek. Nederlandse instellingen zijn instellingen voor toegepast onderzoek zoals TO2, hbo’s, de universiteiten en TTI’s.

Er dienen minimaal twee private partijen bij de aanvraag betrokken te zijn. De private partners in het consortium dienen een concrete bijdrage te leveren aan het onderzoek waarbij twee typen cofinanciering worden onderscheiden: 1. In kind bijdragen en 2. Cash bijdragen.

Wat aanvragen

De bij NWO aan te vragen financiering bedraagt maximaal € 500.000,-. Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van zowel personele als materiele kosten die voor het project moeten worden gemaakt. Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden: wetenschappelijk personeel: promovendus (maximaal 4 jaar), postdoconderzoeker (maximaal 4 jaar); vervangingssubsidie; niet wetenschappelijk personeel; voor onderzoekers van kennisinstellingen geldt het EZ-kaderbesluit. In een project dienen minimaal twee onderzoekers aangesteld te worden. Bij fundamentele projecten dienen dit promovendi of postdoctoraal onderzoekers te zijn. De totale looptijd van het project is tenminste twee jaar en niet langer dan vier jaar.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een Letter of Interest (LOI) is 10 februari 2015 vóór 14.00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 10 maart 2015 vóór 14.00 uur.

Beoordeling

 

Criteria 

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria: I. Aansluiting op de call Vitale Logistiek, II. Kwaliteit, en III. Kennisvalorisatie. Het beoordelingsproces vindt plaats in twee stappen. De eerste stap betreft de beoordeling door de programmacommissie op criterium I. Aansluiting op de call Vitale Logistiek. De aanvragen met voldoende aansluiting worden door een internationale beoordelingscommissie beoordeeld op de criteria II en III.

 

Procedure

Aanvragen die ontvankelijk zijn worden behandeld door de Programmacommissie TKI Logistiek. Deze beoordeelt of er voldoende aansluiting is op de inhoudelijke focus van de call en de roadmaps van de Topsector Logistiek (april 2015). Aanvragen met voldoende aansluiting worden aan een internationaal samengestelde ad hoc beoordelingscommissie voorgelegd. Deze geeft een oordeel onder meer aan de hand van een interview met de aanvrager (juni 2015). De beoordelingscommissie stelt uiteindelijk twee rankings op: één ranking voor fundamentele en één ranking voor toegepaste projecten. Op basis van de oordelen en de ranking van de beoordelingscommissie stelt de Programmacommissie twee prioriteitenvolgordes op. De Programmacommissie biedt de prioriteitenvolgorde aan het TKI-bestuur en het Gebiedsbstuur MaGW aan die elk een besluit nemen welke aanvragen zij willen honoreren (juli 2015).

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de site van het NWO of neem contact op met Paul Huijbregts van Dinalog via huijbregts@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie