Supply Chain Finance

Nu open voor aanvragen: Call ‘The New Delta’

Vanaf nu tot 23 september aanstaande kunnen projectconsortia, bestaande uit tenminste één kennisinstelling en één private of publieke partij, een voorstel indienen voor het topsectorbrede programma ‘The New Delta’ in de Topsector Water. Het voorgestelde onderzoek dient gericht te zijn op kennisontwikkeling om Nederland duurzaam en veilig te maken en toepassingen daarvan wereldwijd mogelijk te maken. Multi- en interdisciplinaire projecten op het gebied van de hydrologie, ecologie, klimatologie, governance, verstedelijking en transport over het water passen in de doelstelling.

 

Thema’s en focus

Binnen het programma The New Delta zijn verschillende thema’s uitgezet: waterbeschikbaarheid, watersysteemanalyse, verzilting en verdroging, water-governance en nieuwe oplossingen voor personen- en vrachtvervoer in delta en kustwateren.  De focus ligt op de integrale problematiek van klimaatverandering, urbanisatie, de leefbare delta, groen transport in de delta en daarmee samenhangend de thematiek van de ‘Cities of the Future’. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken met een publiek belang. Onderzoek binnen ‘The New Delta’ kan aansluiting bieden bij andere strategische kennisprogramma’s zoals Kennis voor Klimaat, Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) en de kennisprogrammering van het Deltaprogramma. Aanvragen kunnen worden ingediend op de drie thema’s Transport, Dynamische delta en Water, energie & grondstoffen.

 

Wat aanvragen

Voor een project kan een projectconsortium maximaal 250.000 euro NWO-financiering aanvragen. Dit budget is beschikbaar voor projecten met een promovendus of een postdoc, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen, in samenwerking met private en/of publieke partners. Deze partners mogen een deel van het benodigde projectbudget inbrengen. De matching kan dan bestaan uit een cash of een in-kind bijdrage of een combinatie van een cash en een in-kind bijdrage. Voor deze ronde is 5,5 mln euro beschikbaar.

 

Deadline

De deadline voor het indienen van aanvragen is 23 september 2014, 11:59 uur (Midden-Europese tijd).

 

The New Delta is onderdeel van het NWO thema Water en Klimaat en is afgestemd met de topsector water en de daarvan deel uitmakende TKI’s Deltatechnologie, Maritiem en Watertechnologie. Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen organiseert de call i.s.m. het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

 

Voor informatie over de voorwaarden, de beoordelingscriteria en de procedure: Call ‘The New Delta’

Voor informatie over het programma: Programma The New Delta

Geef de eerste reactie