Human Capital

NWO financiert onderzoek Learning Communities logistiek

NWO heeft in totaal 1,5 miljoen euro toegekend voor onderzoek naar Learning Communities of leer-werkomgevingen in de logistiek. Met de financiering vanuit het Human Capital programma Future of Work Logistiek kunnen drie belangrijke onderzoeksprojecten worden uitgevoerd. De onderzoeken willen bijdragen aan een optimale inrichting van Learning Communities in de logistieke sector.

Het programma Future of Work Logistiek is opgesteld door NWO, het programmamanagement van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek en TKI Dinalog, dat ook zorgdraagt voor de monitoring van de onderzoeksuitvoering.

Digitalisering schept steeds meer mogelijkheden om logistieke processen verder te verbeteren. Voorbeelden zijn robotisering in warehouses, truck platooning (het in colonne rijden van vrachtauto’s voor betere doorstroming) en intelligente planningssystemen. Er zijn innovatieve oplossingen nodig om deze (nieuwe) instrumenten toe te passen en door te ontwikkelen binnen logistieke bedrijven. Hiervoor is een Learning Community in te zetten, een organisatie-overstijgende leer-werkgemeenschap waaraan regionale bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties deelnemen (triple helix-concept).

Meer zicht op werking leer-werkomgevingen
Binnen een Learning Community vinden leren, werken én innoveren in één werkomgeving plaats. De onderzoeksprojecten beogen inzicht te geven in hoe deze aspecten goed zijn te integreren. Daarnaast moet duidelijk worden op welke wijze een Learning Community kan bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van werkenden en organisaties.

Leven lang ontwikkelen
De invalshoek van de werkenden wordt onder meer via het topsector overstijgende thema ‘Leven lang ontwikkelen’ meegenomen. Het gaat daarbij om de vraag: hoe zijn leer-werkomgevingen zodanig in te richten dat ze ondersteunend zijn aan een leven lang ontwikkelen van mensen (met elkaar) in organisaties?

Inhoud onderzoek
Binnen de projecten wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van effectief leiderschap in de logistieke sector (1), operationalisering van duurzaamheidscompetenties van werkenden in de logistiek (2) en het bewerkstelligen van effectieve leer-werkomgevingen (3). In de projecten vindt zowel fundamenteel- als praktijkonderzoek plaats. Eveneens beogen de projecten concrete en praktische handvatten op te leveren voor de sector.

Eindresultaat
Het beoogde eindresultaat is innovatieversnelling, duurzame inzetbaarheid van werkenden (dankzij nieuwe competenties) en meer concurrentiekracht. De projecten worden uitgevoerd door een consortium van universiteiten, hogescholen en bedrijven. Een deel van de NWO-financiering, 0,3 miljoen euro, is afkomstig uit privaat-publieke financiering uit de logistiek.

Innovatieagenda
De onderzoeksprojecten sluit aan bij het Meerjarenprogramma 2016-2020 en de Kennis en Innovatieagenda 2020-2023 (KIA) van de Topsector Logistiek. Ze sluiten eveneens aan bij de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 (KIA) van de Topsector Creatieve Industrie en de Sociale Infrastructuur Agenda van het NWO domein sociale en geesteswetenschappen. Meer informatie over het programma Human Capital – Future of Work.

Geef de eerste reactie