Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten. Deze kennisontwikkeling kan zich richten op a) het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie, b) het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens , c) de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen en d) het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens.

Deze call gericht op Supply Chain Security is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Logistiek, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, ICT en HTSM, binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma.

Financiering:
Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal 1.500.000,=. Deze middelen worden beschikbaar gesteld door het TKI Dinalog, TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Life Sciences & Health (Health~Holland), indien aansluitend bij de betreffende kennis- en innovatie agenda’s en uitvoeringsprogramma’s.

Maximaal toe te kennen aan PPS-toeslag per project: 

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 250.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar). 

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is één kennisinstelling en twee bedrijven. Deze call for proposals vraagt uitdrukkelijk multisectorale consortia.  

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum donderdag 29 juni 2023 (24.00 uur). Projecten kunnen tot deze deadline te allen tijde worden ingediend via tenders@dinalog.nl. Het beoordelingsproces voor alle ingediende voorstellen zal pas van start gaan na het verstrijken van de deadline. 

Ideeën?
De programmamanagers van de betrokken TKI’s ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Liesbeth Brugemann
Programma manager CS4NL Supply Chain Security
TKI Dinalog 

Email

TKI HTSM draagt niet bij aan het budget van deze call. Wel werkt TKI HTSM met onderzoeksorganisaties en bedrijven in de High Tech aan de vorming van PPS projecten gerelateerd aan Cyber Security en Supply Chain Security. Neem hiervoor contact op met Holland High Tech. 

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

Informatiebijeenkomst:

  • Online matchmakingbijeenkomst: Dinsdag 18 april 12.00 – 13.00 uur
    Aanmelden? Klik hier