Cross Chain Collaboration Center (4C)

Preparatory grants: greep op complexiteit

Het NWO-gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (GB EW) nodigt multidisciplinaire teams uit om aanvragen voor preparatory grants in te dienen voor onderzoek in het kader van een toekomstig financieringsinstrument gericht op complexiteitsonderzoek binnen de topsector Logistiek. Deze oproep is erop gericht samenwerking tussen academische en TNO-onderzoekers te stimuleren. De multidisciplinaire teams moeten bestaan uit ten minste een academische complexiteitsonderzoeker, een TNO-onderzoeker en eventueel een bedrijfs- of maatschappelijke partij.

Waarvoor

Het Greep op complexiteit initiatief is interdisciplinair van aard en richt zich op drie fundamentele processen van complexe systemen, te weten de beïnvloedbaarheid van veerkracht, transitie en emergentie.

De achtergrond van het initiatief zijn de uitdagingen in het themadocument Grip on Complexity. Greep krijgen op complexiteit is eveneens één van de uitdagingen in de NWO-strategie.

Met de preparatory grants wordt beoogd de voorbereiding te faciliteren van aanvragen voor onderzoeksprojecten in de eerste toekomstige call in het kader van Greep op complexiteit. De eerste toekomstige call zal gericht zijn op de topsector Logistiek.

Deze oproep is erop gericht samenwerking tussen academische en TNO-onderzoekers te stimuleren. TNO wil gebruik maken van de fundamentele en wetenschappelijke inzichten die worden opgebouwd in de door NWO gefinancierde (deel)projecten. Deze projecten kunnen een link leggen naar TNO-programmering, met name in het Early Research Programme Complexity.

Voor wie

Aanvragen voor preparatory grants kunnen worden ingediend door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) én
  • ten minste beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma – of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd én
  • een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het project waarvoor de preparatory grant wordt aangevraagd.

Een team bestaat uit minstens een complexiteitsonderzoeker in dienst van een door NWO erkende kennisinstelling en een onderzoeker van TNO. Eventueel kan een bedrijf- of een maatschappelijke partij als partner deel uitmaken van het team.

TNO bekostigt de inzet van TNO-medewerkers.

Een onderzoeker kan in deze ronde niet meer dan tweemaal aanvragen, waarvan slechts één maal als hoofdaanvrager.

Wat aanvragen

Voor deze call is maximaal k€ 70 beschikbaar.

Er kan financiering worden aangevraagd tussen € 5.000 en € 10.000 ten behoeve van activiteiten gericht op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld met een bedrijf of een maatschappelijke partij die leiden tot een optimale voorbereiding op de indiening van subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten in een toekomstige call in het kader van Greep op complexiteit gericht op de topsector Logistiek.

Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren van workshops, kortdurende uitwisseling van (senior) onderzoekers of bezoeken aan of door buitenlandse experts. Deze subsidie kan niet gebruikt worden voor loonkosten (zoals voor het schrijven van de subsidieaanvraag). Uitgaven voor onderzoek of materiaal kunnen ook niet worden bekostigd met deze subsidie.

Bij voorkeur is het resultaat van deze activiteiten een subsidieaanvraag voor de call gericht op de topsector Logistiek, in het kader van het toekomstige programma Greep op Complexiteit.

Wanneer

12 januari 2016, om 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De ontvankelijke voorstellen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  • Passendheid van de aanvraag bij de thematiek (zie de subsidiebrochure).
  • Geschiktheid van de samenstelling van het consortium met het oog op de voorgestelde activiteiten.
  • Noodzaak, verwachte haalbaarheid en (kosten)effectiviteit van de voorgestelde activiteiten.

Procedure

NWO beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de in deze subsidie-oproep formeel gestelde eisen.

Er worden geen referenten geraadpleegd.

De aanvragen worden beoordeeld door een panel bestaande uit (beleids)medewerkers van NWO Exacte Wetenschappen (EW) en TNO op de criteria. Dit panel brengt een advies uit aan de directeur van NWO EW.

De directeur NWO EW besluit op basis van het advies over de toekenning.

Indicatief tijdpad

12 januari 2016; 14.00 uur CET Deadline indiening

Tot 25 januari 2016 Beoordeling aanvragen

Na 25 januari Besluit directeur NWO EW

Meer informatie Geef de eerste reactie