Calls for proposals

Subsidieregeling (Deel B) Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen (GESLOTEN)

Let op: Het gaat hier enkel om Deel B – Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen.

Inleiding

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel A: de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Dinalog schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking.

Call 1 – 2022: Deel B

Met deze eerste call schrijft Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen specifiek op Deel B. Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het streven van SEB is om in 2030 60% stikstofreductie (NOx), 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouwsector.

Voor een verdere inhoudelijke oriëntatie op het innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen binnen de Topsector Logistiek zie: https://www.dinalog.nl/bouwlogistiek-en-mobiele-werktuigen/

Onderzoek naar onder meer de energietransitie logistiek op de bouwplaats, de logistieke impact van duurzame bouwmaterialen en concepten, effectief datagebruik in de bouwlogistiek, de ketenregiefunctie bij binnenstedelijk bouwen en de multimodale organisatie van bouwstromen staan centraal in deze eerste uitvraag voor onderzoek onder deel B.

Financiering
Het beschikbare budget voor deze call is maximaal € 3.000.000,= heeft de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en eventueel ook publieke partijen (publieke partijen kunnen geen ontvanger zijn van subsidies). De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 30 juni 2022 (24.00 uur). Projectvoorstellen kunnen tot deze deadline worden ingediend. Indiening geschiedt per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?
De programmamanagers van Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In de bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over de regeling, de inhoudelijke uitvraag van deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met Niels Sneek e-mail: sneek@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

Geef de eerste reactie