Cross Chain Collaboration Center (4C)

Subsidieregeling KIEM-Logistiek voor MKB’ers en hogescholen

MKB’ers in de logistieke sector hebben behoefte aan concrete innovaties. Regionale kennispartners, zoals hogescholen, spelen daarbij een belangrijke rol. Zowel in het delen van de laatste kennis en inzichten, in het pragmatisch en snel omzetten in diverse diensten of producten, als in de inzet daarbij van studenten. Die samenwerking tussen MKB’ers en hogescholen, gericht op kortlopende innovatietrajecten in de logistieke sector, wordt momenteel gesubsidieerd.

De KIEM-regelingen van Regieorgaan SIA hebben als doelstelling het opzetten en stimuleren van samenwerking tussen MKB’ers en hogescholen, om de kennisuitwisseling te bevorderen. Met behulp van KIEM kunnen zij een langduriger samenwerkingsverband voorbereiden. Binnen KIEM is het vereist dat de vraag vanuit de praktijk leidend is. Mogelijke uitkomsten van KIEM-projecten zijn: gezamenlijke projectvoorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrators, prototype(n), werkwijzen, processen, instrumenten, etc.

Op het thema Logistiek is een aparte regeling KIEM-Logistiek opgezet. Binnen een KIEM-project gaan minimaal 2 MKB’ers en/of publieke instellingen en één hogeschool een samenwerkingsverband aan. De onderzoeksvraag is afkomstig van (een van) deze praktijkpartners. Die vraag dient aan te sluiten bij de onderwerpen als genoemd in de actieagenda van de Topsector Logistiek. Gedurende het project is toetreding van nieuwe deelnemers mogelijk.

Kenmerken

  • Totaal regeling: € 1 miljoen
  • Subsidie per aanvraag:  Maximaal € 20.000,-
  • Co-financiering: 50% van de totale subsidieaanvraag. Bij een projectomvang van € 30.000 is dan € 20.000,- subsidiabel en wordt € 10.000 aan co-financiering ingebracht (cash of in-kind; waarvan €5.000,- door hogeschool en €5.000,- door praktijkpartners)
  • Looptijd project: Maximaal 12 maanden
  • Beoordelingscriteria: Vraagarticulatie, Netwerkvorming en Innovatie
  • Looptijd: De call for proposals voor KIEM Logistiek is doorlopend en sluit op 10 november 2017, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare middelen zijn uitgeput).

Aanvragen

Het indienen van een aanvraag voor de regeling KIEM-Logistiek kan via het online aanvraagsysteem van NWO, ISAAC. De hogeschool in het samenwerkingsverband is altijd de aanvrager. In de aanvraag wordt onder andere toegelicht de inleiding en aanleiding, vraagsturing en netwerkvorming, bijdrage aan innovatie, een activiteitenplan, de projectorganisatie en de projectbegroting (apart formulier).

Meer informatie, inclusief een handleiding van de subsidieregeling kunt u vinden op: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/Thematische+regelingen/KIEM-logistiek

Neemt u voor vragen en/of opmerkingen contact op Erik Poldervaart, programmamanager bij Regieorgaan SIA – NWO

E: erik.poldervaart@regieorgaan-sia.nl
G: 06 – 13795089

Geef de eerste reactie