Calls for proposals

Deel B | Subsidieregeling Ministerie van IenW voor onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026 Call 2 (GESLOTEN)

Deel B –Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. 

Call 2 – 2022 nu open! 

Inleiding 
Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan: 

Deel A: de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website (www.dinalog.nl) en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking. 

Call 2 – 2022: Deel B
Met deze tweede call schrijft Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen specifiek op Deel B. Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het streven van SEB is om in 2030 60% stikstofreductie (NOx), 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouwsector*.

Voor een verdere inhoudelijke oriëntatie op het innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen binnen de Topsector Logistiek zie: https://www.dinalog.nl/bouwlogistiek-en-mobiele-werktuigen/ 

Onderzoek naar onder meer de energietransitie logistiek op de bouwplaats, de logistieke impact van duurzame materialen en bouwconcepten, effectief datagebruik in de bouwlogistiek, ketenregiefuncties bij binnenstedelijk bouwen, multimodale organisatie van bouwstromen staan centraal in deze tweede uitvraag voor onderzoek onder deel B. 

Financiering
Het beschikbare budget voor deze call is minimaal € 2.500.000,= heeft de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten**: 

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling. 
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie. 
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie. 
  • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten. 

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en eventueel ook publieke partijen (publieke partijen kunnen geen ontvanger zijn van subsidies). De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. Consortia waarin universiteiten en praktijkgerichte onderzoekers (hogescholen en/of TO2 instellingen) samenwerken worden aangemoedigd. 

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum7 april 2023 (24.00 uur). Projectvoorstellen kunnen tot deze deadline worden ingediend. Indiening geschiedt per email op tenders@dinalog.nl. 

Ideeën?
De programmamanagers van Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In de bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over de regeling, de inhoudelijke uitvraag van deze call en de werkwijze voor de indiening. 

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00 

De relevante documenten behorende bij deze call zijn: 

* In de bijlage 1 van de toelichting (bijlage 1 Rangschikkingscriteria en weging) staat onder punt 12 foutief opgenomen dat een voorstel op het knock-out rangschikkingscriterium 12 ‘Reductie NOx’ 3 of meer punten moet scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit moet zijn 6 of meer punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit criterium is alleen van toepassing voor aanvragen voor subsidie onder deel B: Schoon en emissieloos bouwen.

** (in januari 2023 zal het subsidieplafond en startdata definitief in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het streven is om het volledige beschikbare subsidiebudget (zie regeling Staatscourant 2022, 8469 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) in 2023 te benutten.

Geef de eerste reactie