Calls for proposals

Subsidieregeling (Deel A) Transitie duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer (GESLOTEN)

Let op: Het gaat hier enkel om Deel A – Transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer.

Inleiding
Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel Ade transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Dinalog schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking.

Call 1 – 2022: Deel A

Met deze eerste call schrijft Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen specifiek op Deel A. Dit betreft bijdragen aan het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (Uitvoeringsprogramma 2021-2023 – Topsector Logistiek – TKI Dinalog, Logistiek en goederenvervoer in 2050) en de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl).

Onderzoek naar onder meer de inrichting van voedselketens met als doel vermindering van productverlies, wereldwijde duurzame logistieke ketens en regie in wereldwijde supply chains, opschalingsprocessen voor digitalisering, de logistieke effectiviteit van autonome technologie en aansturing en organisatie in circulaire netwerken staan centraal in deze eerste uitvraag voor onderzoek onder deel A.

Financiering
Het beschikbare budget voor deze call is maximaal € 4.000.000 euro heeft de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en eventueel ook publieke partijen (publieke partijen kunnen geen ontvanger zijn van subsidies). De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 30 juni 2022 (24.00 uur). Projectvoorstellen kunnen tot deze deadline worden ingediend. Indiening geschiedt per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?
De programmamanagers van Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In de bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over de regeling, de inhoudelijke uitvraag van deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

Geef de eerste reactie