Onderweg naar een concurrerende en emissieloze logistiek in 2023

Innovatie is essentieel voor het realiseren van een concurrerende, veilige én emissieloze logistiek in Nederland, onze gezamenlijke doelstelling voor 2050. Met de in eind 2019 vastgestelde Actieagenda Topsector Logistiek voor 2020-2023 bouwen we voort op de resultaten van afgelopen jaren. Daarnaast leggen we de nadruk op het opschalen en implementeren van bestaande technologieën op de korte termijn en onderzoek naar nieuwe innovaties op de lange termijn. Dit doen we in een breed gedragen uitvoeringsprogramma aan de hand van drie prioritaire thema’s:

Number 1

Duurzame logistiek

Het Klimaatakkoord stelt de logistiek voor de opgave om te vergroenen en een transitie te maken naar zero emissie. De Topsector Logistiek richt zich in het uitvoeringsprogramma daarom op logistieke optimalisatie en gedragsverandering. Dit om bedrijven te helpen bij het reduceren van emissie, geluid en stank en een bijdrage te leveren aan vraagstukken zoals de uitdagingen rond zero-emissie stadslogistiek, de inrichting van zero-emissiezones en de financiering van de transitie naar elektrisch vervoer. Ook de transitie naar een circulaire economie is bij verduurzaming van essentieel belang.

Number 2

Datagedreven logistiek

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Juist in het delen van data valt nog veel te winnen. Het is niet alleen een sleutel tot verbetering van het ketenproces, maar het verandert en transformeert ook de rollen van ketenpartners. Daarom richt de Topsector Logistiek zich op het verwerken en analyseren van real time data, het opwerken naar voorspellingen en het ontwikkelen van bijbehorende businessmodellen. Belangrijk hierbij zijn standaarden, een generieke IT-infrastructuur en geavanceerde datatechnieken zoals machine learning.

Number 3

Ketenregie

De kwaliteit van Nederland als logistiek knooppunt in de wereld hangt sterk samen met onze capaciteiten om ketens te ontwerpen, in te richten en te regisseren. De coronacrisis bewijst eens te meer hoe essentieel adaptieve ketens zijn. Samen met circulariteit, samenwerkingsvormen, aansturing via control tower en logistieke planningsoplossingen en toezichtmodellen, speelt ook de overheid een belangrijke rol in een betere bereikbaarheid van logistieke knooppunten en de benutting van infrastructuur.

Drie belangrijke thema’s

De Actieagenda Topsector Logistiek voor 2020-2023 kent daarnaast drie belangrijke dwarsdoorsnijdende thema’s welke medebepalend zijn voor het uitvoeringsprogramma:

Human Capital

Voor de toekomst van logistiek in Nederland is het belangrijk om voldoende mensen met de juiste kwaliteiten en kennis aan boord te hebben. Zo zijn we innovatief en concurrerend. Het thema Human capital richt zich daarom op drie pijlers: voldoende goed opgeleide professionals, een innovatieve en flexibele kennisinfrastructuur en aandacht voor sociale innovatie in bedrijven.

Internationalisering

Met internationalisering richten we ons op de ambitie om de acquisitie van bedrijven, ketenregie-activiteiten en goederenstromen naar Nederland te bevorderen. Daarnaast optimaliseren we de export van Nederlandse kennis en kunde naar het buitenland.

Wet- en regelgeving

We versterken de logistiek in Nederland door wet- en regelgeving te vereenvoudigen en onderling af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de vestiging van bedrijven, de afhandeling van logistieke processen en vervoers- en aansprakelijkheidswetgeving.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inschrijven