TKI Toeslag call 2018 – 2de call (gesloten)

De Kennis en Innovatieagenda van de Topsector Logistiek kent vier thema’s: complexiteit,  duurzaamheid, vernieuwing en valorisatie. Daarnaast zal deze call bestaan uit een aantal speciale onderwerpen. In deze call is ruimte voor de financiering van de volgende onderwerpen binnen de thema’s: Industrial Data Space toepassing voor de logistiek, Advanced data analytics in planningsoplossingen, physical internet, ketenregie voor de circulaire economie, valorisatie in de doorwerking van onderzoek in modern onderwijs, bouwlogistiek en Smartport.
Dit zijn de onderwerpen voor de nieuwe TKI Toeslag call. TKI Dinalog heeft een TKI-toeslag budget van maximaal 2,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe call for proposals. Deze call is voor aanvragen van TKI-toeslag voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020.

In de call is ruimte voor de financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps en actiethema’s. Deze zijn verder beschreven in het bijgevoegde document (TKI Dinalog 2018 – 2nd call for proposals).

Financiering:
Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. De voorkeur gaat uit naar een stevige betrekking van MKB. Per project is het volgende budget beschikbaar:

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000,= (maximale projectomvang € 800.000,= voor maximaal 2 jaar).

In deze call zijn twee uitzonderingen op het bovenstaande.

  • Voor het onderwerp ‘Physical Internet’ is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar); Gezien het sterke internationale karakter van dit onderzoek is extra overleg met RVO over financiële voorwaarden aan te bevelen. Het TKI Dinalog zal hierin ondersteunen.
  • Voor het onderwerp ‘Digitalisering Bouwlogistieke stromen’ is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 100.000,= (maximale projectomvang € 200.000,= . De projectactiviteiten dienen uiterlijk op 31 december 2019 te zijn afgerond.);

Co-financiering van buitenlandse bedrijven dient bij voorkeur in cash te worden ingebracht.

Geldigheidsduur call for proposals:
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 14 januari 2019 (24.00 uur). Projecten kunnen daarbinnen ten allen tijde en doorlopend worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op.
info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

Geef de eerste reactie