Calls for proposals

TKI Toeslag call 2020 – 1ste call nu open!

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog voor de Topsector Logistiek) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Het TKI Dinalog doet dit door middel van zogenaamde ‘calls for research’ waarin consortia worden opgeroepen om voorstellen in te dienen op specifieke onderzoeksonderwerpen en vraagstukken in de logistieke sector.

De TKI Toeslag call 2020 voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl). Deze call volgt de structuur van het Actieprogramma en de Kennis en Innovatieagenda van het TKI Logistiek.

De toepassing van de International Data Space in de logistiek en Veranderend leiderschap in de logistiek zijn de 2 onderwerpen van deze nieuwe TKI PPS toeslagcall die hieronder worden toegelicht.

Data Driven Logistics
Toepassing International Data Space in de logistiek De International Data Space (IDS) referentie architectuur biedt in potentie een mogelijkheid om datadeling in de logistieke sector een stuk eenvoudiger en schaalbaar te maken. Er is behoefte aan onderzoek naar de toepassingsgebieden van het IDS voor de logistieke sector. Dit zou aan de hand van enkele use cases inzichtelijk moeten worden gemaakt. Tegelijkertijd is het nodig om te verkennen op welke manier bestaande initiatieven aansluiten op het IDS principe, denk daarbij onder andere aan IShare en OTM. Het is aan te bevelen hierbij afstemming te hebben met internationale activiteiten die worden opgezet in de IDS community, zodat technologie en afspraken op een eenduidige manier tot stand komen.

Veranderend leiderschap in de logistiek
De logistieke sector staat voor een aantal grote veranderingen de komende jaren. Digitalisering neemt een vlucht, verduurzaming van de sector is zeer actueel, structurele tekorten in personeel baart ondernemers zorgen. De vraag is in welke mate bedrijven in staat zijn om te gaan met deze veranderingen. Bedrijven zullen flexibeler moeten inspelen op veranderingen en in staat moeten zijn deze veranderingen te implementeren. Maar op welke manier kunnen we leiderschap in de logistieke sector naar een nog hoger niveau tillen, zodat deze processen makkelijker plaatsvinden? Er is behoefte aan onderzoek naar effectieve manieren van vernieuwend leiderschap en tegelijkertijd is het nodig een groter deel van de sector te betrekken bij dit proces. Het is daarbij van belang dat lopende projecten worden aangesloten zodat er van elkaar geleerd wordt en dat er effectbepaling plaats kan vinden op verschillende methodieken.

Financiering:
Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 800.000 euro. Binnen het TKI Dinalog en specifiek deze call is gekozen voor de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op toegepast / industrieel (R&D) onderzoek.
  • Per indiener kan er maximaal 1 aanvraag ingediend worden.
  • Hiervoor is maximaal door TKI Dinalog toe te kennen aan TKI-toeslag: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar).
  • In deze call is er een uitzondering voor het onderwerp ‘Toepassing International Data Space in de logistiek’. Voor dit onderwerp is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar).

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.
Geldigheidsduur call for proposals:
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 14 augustus 2020 (14.00 uur). Projecten kunnen daarbinnen ten allen tijde en doorlopend worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.
Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op.
info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

Geef de eerste reactie