Douane en trade compliance

Toekenning ronde ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’

Binnen de ronde ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’ is een project gehonoreerd dat onderzoek gaat doen naar de behandeling van gezondheidscertificaten voor internationale fytosanitaire en veterinaire handelsstromen om deze te verbeteren met behulp van digitalisering. Binnen het project werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in een consortium.

Gehonoreerd project
E-certificates in international agro and food chains: Government Digitization to Enhance Agro-food Chains (GEDAC).

Projectleider: Prof. Dr. R. Zuidwijk (m), Erasmus Universiteit Rotterdam

Partners: Fontys Hogeschool, NVWA, Customs Administration of the Netherlands, LIOF, Total Produce BV, Wiskerke Onions, Friesland Campina, Rijkzwaan, TripleOre, Trade Compliance & Border Management, Smartport, Eosta, Hoogwegt International, Jonker& Schut, Numidia, Provincie Limburg

Wereldwijde ketens van versproducten zijn belangrijk voor de Nederlandse logistiek en agro-food. Gezondheidscertificaten vormen echter een zwakke plek. Het project heeft tot doel om het werken met gezondheidscertificaten voor internationale fytosanitaire en veterinaire handelsstromen te verbeteren met behulp van digitalisering. De wetenschappelijke output van het onderzoek zal worden gebruikt als een valide instrument voor het meten van de voordelen van elektronische certificaten.

Over deze call
De call ‘Logistics: Digitisation of certificates in trade’ is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Over de Topsector Logistiek
Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten. Doel is om in 2020 een internationale toppositie te bereiken in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

TKI Dinalog heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Bron: NWO

Geef de eerste reactie