Calls for proposals

Vijf nieuwe consortia aan de slag binnen TKI Toeslag call 2018

In de TKI Toeslag call 2018 zijn 5 projecten gehonoreerd. TKI Dinalog heeft voor deze onderzoeksprojecten een kleine 900.000 euro beschikbaar gesteld.  De consortia brengen eenzelfde bedrag aan cofinanciering in. De toekenning van deze projecten leidt daardoor tot een investering van bijna 1,8 miljoen euro in logistieke innovatie.

Cybersecurity in Logistics
De logistiek digitaliseert in rap tempo en bedrijven moeten mee in de digitale transformatie om concurrerend te blijven. Een keerzijde van het in hoog tempo digitaliseren in combinatie met de complexiteit van logistieke ketens is dat kwetsbaarheden in de keten ontstaan. De afgelopen jaren zijn meerdere incidenten in het nieuws geweest waaruit blijkt dat transport en logistiek een interessant doelwit is van cybercriminaliteit. De voorbeelden laten zien dat de economische impact groot is en onderzoek wijst uit dat het de komende decennia alleen maar vaker zal voorkomen. Daarmee dringt het besef door dat cyber resilience niet mag worden onderschat en dat het digitale domein beter moet worden beveiligd: cybersecurity. Doel van dit project is het creëren van dat bewustzijn, het inzichtelijk maken van gevaren en bedreigingen, en de mate van volwassenheid. Daarmee wil het project een baseline cybersecurity en concrete handvatten voor de logistieke sector bieden.

Projectleider: Jan Burgmeijer, TNO
Partners: TLN, SmartPort, ACN, REQON Security, Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut

Juiste Zorg door Juiste Logistiek
Zowel de zorg- als de logistieke sector zijn faciliterende sectoren die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze maatschappij en het individu. Het begrip welzijn is met name in de zorgsector onderhevig aan verandering doordat mensen meer regie willen over hun gezondheid en de zorgverlening zich steeds meer thuis gaat afspelen. Hoe kan de logistiek hierbij faciliteren? Dit project richt zich op deze vraag en ontwikkelt daarvoor een visie waarbij de nu nog versnipperde kennis van logistiek en zorg integraal wordt beschreven, getoetst en samengevoegd met het doel toepasbare kennis over te kunnen dragen.

Projectleider: Paul van de Lande, TNO
Partners: CB Logistics, Vegro, iCare, ABENA Healthcare, PostNL, Innospense, VitaValley

Maintenance Add-on to Logistics (MATLOG)
OneLogistics heeft de ambitie om een regional control tower te worden voor de instandhoudingsfase van het F-35 programma. Het project levert prognostiek die de logistieke planning verrijkt met onderhoudsdata om de logistieke kosten te verlagen en de logistieke voetafdruk te verkleinen. Deze aanpak is innovatief, omdat data fusie tussen de domeinen logistiek en onderhoud nauwelijks plaatsvindt. Dit concept wordt gedemonstreerd voor de F-16. Een succesvolle demonstratie versterkt de business case van OneLogistics om een regional control tower te worden voor Europa in de instandhoudingsfase van het F-35 programma. Efficiëntere service logistiek van OneLogistics verlaagt zowel de cost of ownership van het F-35 programma als van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) als geheel.

Projectleider: Rob Brink, Netherlands Aerospace Institute (NLR)
Partners: Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), Gordian Logistic Experts, ILIAS A&D, OneLogistics

Improved Traceability of Parts and Products (IToPP)
Het traceren van onderdelen en producten in de keten heeft veel voordelen en toepassingen. In gereguleerde industrieën zoals luchtvaart, automotive en healthcare is het zelfs verplicht dat configuratie-, test- en onderhoudsinformatie kan worden getraceerd. Maar minder gereguleerde industrieën profiteren ook van betere informatievoorziening. Het traceren van onderdelen van leveranciers maakt het voor klanten mogelijk eenvoudig te verifiëren dat onderdelen van voldoende kwaliteit en goed onderhouden zijn. Helaas ontbreekt deze mogelijkheid vaak. Zeker als informatie bij andere ketenpartijen zit. Het gevolg is een arbeidsintensief en handmatig proces voor het verzamelen en analyseren van de benodigde informatie. Dit project wil daarom een digitaal platform ontwikkelen dat informatie van onderdelen en producten in de keten kan traceren en analyseren. Het platform gebruikt daarvoor Blockchain technologie. Met een dergelijk platform kunnen kwaliteits- en wettelijke controles sneller en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Bovendien is de verwachting dat hergebruik van onderdelen zal toenemen, waardoor de ecologische voetafdruk en de total cost of ownership wordt verlaagd.

Projectleider: Remco Dijkman, Technische Universiteit Eindhoven
Partners: Fokker Services, IBM Nederland, Service Logistics Forum

FlexNet
De energietransitie biedt kansen ter bevordering van duurzaamheid van bedrijven in het Haven en Industrieel Complex in Rotterdam (HIC) door inzet van hernieuwbare energie. Dit heeft grote gevolgen voor een geïntegreerd systeem als het HIC met netbeheerders, industriële en logistieke bedrijven, en energieproducenten. Toename in hernieuwbare energie heeft tot gevolg dat toepassingen met elektrificatie met Power to X (Power to Heat, Power to Products en Power to Gas) en flexibiliteit (demand response en opslag) belangrijker worden. Rollen in de keten gaan verschuiven, nieuwe verdienmodellen gaan ontstaan en wet- en regelgeving gaat veranderen. Onzekerheid rondom de toekomstige waardeontwikkeling van Power to X en flexibiliteit is het gevolg. Dit project streeft er naar inzicht te bieden in de voorwaarden om elektrificatie in het HIC in de energietransitie tot een succes te maken.

Projectleider: Alice Krekt, Deltalinqs, Hans van ’t Noordende, E4U Projects
Partners: Smartport, TU Delft, AkzoNobel, Air Liquide, Huntsman

Geef de eerste reactie