Cross Chain Collaboration Center (4C)

Vooraankondiging: nieuwe call voor Duurzame Living Labs in de Logistiek

Eind januari zal NWO een call publiceren voor het ontwikkelen van consortia waarmee living labs in de Logistiek gestart kunnen worden. De call is opgesteld door het TKI Dinalog, NWO, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW in samenwerking met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Deze call is een eerste stap in het stimuleren van onderzoek in praktijkomgevingen. Dinsdagmiddag 6 maart is er een matchmakingsevent in Utrecht.

Het doel van deze call is het aanjagen van de vorming van levensvatbare consortia die nieuwe oplossingen gaan testen en implementeren in een gecontroleerde praktijkomgeving. De aandacht gaat hierbij uit naar thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. De living labs moeten goed worden ingebed in de praktijk en zowel bijdragen aan (fundamentele) kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek als ontwikkeling van nieuwe tools en toepassingen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is waarschijnlijk eind maart 2018. In de tweede fase kunnen aanvragen worden ingediend voor het inrichten en uitvoeren van onderzoek in de living labs. Details over deze tweede fase zullen in de loop van het jaar gepubliceerd worden.

Praktijkomgevingen, zoals steden, havens, warehouses, maar ook corridors die logistieke knooppunten verbinden zijn uitermate geschikt als mogelijke living labs. Een groot voordeel van zo’n praktijkomgeving is dat het onderzoek over de reële en actuele problemen in de praktijk gaat. Daarvoor moet die praktijkomgeving dan wel geschikt gemaakt worden voor onderzoek. Dat betekent dat er vaak afspraken met alle betrokken partijen worden gemaakt dat ze geconfronteerd kunnen worden met onderzoeksactiviteiten en onderzoekers of studenten die vragen stellen of behoefte hebben aan informatie.

Ook de structurele voorziening voor het verzamelen van onderzoeksgegevens en data kan een onderdeel zijn van het inrichten van de praktijkomgeving. In de afspraken kunnen ook zaken als geheimhouding, bescherming van privacy en de publiceerbaarheid van resultaten nader worden vastgelegd. Om er zorg voor te dragen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van die (technologische) innovaties. NWO heeft hiervoor de MVI-benadering ontwikkeld. Deze vormt een integraal onderdeel van het onderzoek naar de Living Labs in deze call.

Meer informatie
NWO en TKI Dinalog organiseren i.s.m. de partners op dinsdag 6 maart een matchmakingbijeenkomst in Utrecht. Meer informatie zal binnenkort ook te vinden zijn op onze website. De deadline voor het indienen van de aanvraag namens het beoogde consortium is waarschijnlijk eind maart 2018.

Geef de eerste reactie