Supply Chain Management

Winnaars uitvraag vaccinatielogistiek

De grote inzet in Europa en elders om de bevolking in te enten tegen het corona virus is gestart, terwijl het virus nog lang niet onder controle is en de maatregelen ons leven nog sterk beperken. De Topsectoren Logistiek, LSH, ICT en Creatieve Industrie hebben in december 2020 de kenniswereld voor de uitdaging gesteld om na te denken over de manier waarop het doel van het vaccineren van 95% van de Nederlandse bevolking gerealiseerd kan worden. De uitdaging was niet bedoeld om met oplossingen te komen voor de huidige pandemie. De onderzoekers werd gevraagd om juist vooruit te kijken, en met creatieve ideeën te komen.

De opdracht was: ontwerp een integrale logistieke en creatieve oplossing voor een lange termijn planning voor een pandemie vaccinatieprogramma waarmee snel, zorgvuldig, verantwoord en nauwkeurig in potentie 95% van de bevolking in Nederland kan worden ingeënt. Naast een robuust logistiek model, is ook informatievoorziening en appreciatie, acceptatie en nauwkeurigheid van de operatie van groot belang, maatschappelijk en economisch.

Inmiddels zijn de inzendingen binnen. Onder voorzitterschap van TKI Logistiek wetenschappelijk directeur Albert Veenstra hebben de TKI Directeuren Bart Ahsmann, Fred Boekhorst en Nico van Meeteren van respectievelijk ClickNL, Dutch Digital Delta en Health Holland samen met Steef van de Velde, voormalig decaan en hoogleraar aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam), en Peter Bertens, plaatsvervangend directeur van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen, de verschillende inzendingen beoordeeld. Deze werden beoordeeld op een vijftal criteria:

  1. Kwaliteit van het logistieke concept
  2. Maatschappelijk potentieel
  3. Administratieve inrichting
  4. Kwantitatieve onderbouwing
  5. Creativiteit en originaliteit

Het is duidelijk dat een grootschalige vaccinatiecampagne niet vanuit één perspectief bekeken kan worden; wat logistiek werkt, is niet persé de meest optimale oplossing vanuit het perspectief van de burger. Als ouderen lang moeten reizen om vervolgens in de kou te wachten op een prik, zal dat de bereidwilligheid en vaccinatiegraad niet bevorderen. Anderzijds is het duidelijk dat zonder een gedegen logistieke operatie de benodigde efficiëntie en snelheid van vaccineren niet bereikt worden.

De jury was onder de indruk van het werk dat de verschillende indieners van de verschillende universiteiten en hogescholen. Docenten hebben groepen studenten op dit actuele onderwerp aan de slag laten gaan als onderdeel van hun opleiding. Onderzoekers hebben bedrijven geëngageerd om de theorie en de praktijk te overbruggen. De jury waardeert de grote inzet van alle betrokkenen, die aantoont dat er uitgebreide expertise in Nederland beschikbaar is voor dit soort vraagstukken.

De betrokken topsectoren hebben een bedrag van € 10.000 voor de eerste prijs, en tweemaal € 5.000 voor twee tweede prijzen beschikbaar gesteld en toegekend:

De eerste prijs is toegekend aan de indiening ‘A fast and responsive supply chain’ van studententeams onder begeleiding van Lector Dennis Moeke van HAN University of Applied Sciences en prof. dr. Rob van der Mei van het Centrum Wiskunde & Informatica en de Vrije Universiteit Amsterdam. De jury was onder de indruk van de integraliteit van de indiening, met grote aandacht voor zowel het registratieproces vanuit de gebruiker als het logistieke proces. De indiening werd vergezeld door een werkend, door algoritmes onderbouwde universele simulatietool waarmee keuzes en gevolgen inzichtelijk worden gemaakt in een duidelijk dashboard dat zowel beleidsmakers als de bevolking kan ondersteunen in besluitvorming en maatschappelijke acceptatie. Deze tool vormt een herbruikbaar model voor verschillende pandemieën en strategieën.

Een tweede prijs werd toegekend aan de indiening vanuit een studententeam van de Erasmus Universiteit Rotterdam onder begeleiding van dr. Niels Agatz. De indiening behelst een gedegen analyse van deelaspecten van het logistieke model, waarbij ook internationale oplossingen in ogenschouw zijn genomen om best practices te identificeren. Dit levert concrete handvaten voor verbetering van de huidige vaccinatie operatie alsook prestatie-indicatoren voor toekomstige vaccinatie programma’s.

Tevens werd een tweede prijs toegekend aan de indiening van Henri Boersma MD van Maastricht University Medical Centre. Het voorstel behelst gebruikmaking van de distributie en infrastructuur van supermarkten, waardoor het vaccineren dicht bij de mensen in de buurt kan worden gebracht. Deze indiening onderstreept volgens de jury de toegevoegde waarde om buiten de gebaande beleidsmatige verantwoordelijkheden te denken, maar wel vanuit bestaande expertise en distributiestructuren. Met innovatieve toedieningsmiddelen en training en een iets bredere implementatie in samenwerking met bijvoorbeeld apothekers en buurtinitiatieven zou dit concept in de toekomst zeker haalbaar kunnen zijn. De jury waardeert het out-of-the-box denken om een echt vernieuwend perspectief te bieden, waarbij de burger centraal staat.

De TKI’s feliciteren de winnaars van deze prijsvraag!

De jury waardeerde ook de andere inzendingen, en is van mening dat alle indieningen perspectieven en deeloplossingen boden die waardevol zijn. De combinatie van de creatieve gedachtegang, degelijke analyses en het enthousiasme en inzet van studenten heeft geleid tot een rijke verzameling oplossingsrichtingen die vooral in combinatie een hele zinnige bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken voor toekomstige pandemieën. De jury heeft daarom het TKI Dinalog gevraagd om een synthese te maken van alle bijdragen en die in te brengen als inspiratie voor het “Deltaplan Pandemieën” dat momenteel in wording is.

Geef de eerste reactie