Cross Chain Collaboration Center (4C)

Zes consortia aan de slag binnen Accelerator 2019

Binnen ‘Accelerator 2019’ zijn projecten van zes consortia gehonoreerd. Accelerator 2019 is de door NWO en TKI Dinalog ontwikkelde call in het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 uit het onderzoeksprogramma van de topsector Logistiek.

Voor Accelerator 2019 werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De gehonoreerde projecten gaan inspelen op actuele, maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector. Het doel is mogelijkheden te ontwikkelen die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en aan nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector.

Gehonoreerde projecten
De gehonoreerde projecten zijn (in alfabetische volgorde, op naam van de projectleider):

Understanding and leveraging B2B behavior for improved supply chain sustainability
Projectleider: Prof. dr. W. Dullaert (Vrije Universiteit Amsterdam)
Partners: Aleris, DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. ‘Aldel’, European Aluminium (EAA)

Dit project onderzoekt (i) de dynamiek in vraag en aanbod van aluminium en de impact van beleidsmaatregelen, technologie en milieu- en klanteneisen; (ii) identificeert duurzame bedrijfsmodellen die de praktijk als veelbelovend beschouwt; (iii) beoordeelt hun impact op de winsten en emissies van de partners in de logistieke keten.

TaSaSi: Towards a Smart and Sustainable Infrastructure
Projectleider: Prof. dr. ir G.J.J.A.N. van Houtum (Technische Universiteit Eindhoven)
Partners: Rijkswaterstaat (RWS), Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs, Dura Vermeer Divisie lnfra, Heijmans Infra, TBI infra/Mobilis, Service Logistics Forum (SLF)

Dit project bestudeert het ontwerp, het onderhoud, en de servicelogistiek van Grond-, Weg-, en Water-Infrastructuur. Het doel is om deze infrastructuur adaptiever te maken, zodat tegen lagere kosten aan toekomstige behoeften kan worden voldaan, de levensduur wordt verlengd en meer materiaal kan worden hergebruikt.

CUSTOMIZE: Customer-driven prescriptive analytics for logistics planning
Projectleider: Dr. M. Y. Maknoon (Technische Universiteit Delft)
Partners: Takeaway, PostNL

Dit project stelt een innovatief prognosemodel voor om de vraag van klanten af te leiden van transactiegegevens. We ontwikkelen een aanpak om de voorspelbaarheid van het prognosemodel te verbeteren met open data. Het prognosemodel zal worden geïntegreerd in een prescriptief beslissingsmodel om de werking van logistieke on-demand-systemen te optimaliseren.

Circular Business Model Maturation in Logistics
Projectleider: Dr. ing. J.P.P. Ravesteijn (Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences)
Partners: ASML, Oost NL: Regional Development Agency East-Netherlands, Area Reiniging, Drake & Farrell, Milling Company Europe, Aebi Schmidt Nederland, Royal Philips, Stichting TransactieLand

Voor de transitie naar een circulaire economie zijn nieuwe businessmodellen nodig. Logistiek (levering en retourprocessen) speelt hierbij een belangrijke rol. Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling en groei van circulaire businessmodellen in de logistiek te verkennen en te bepalen.

IDS connector store and interoperability simulator for SMEs
Projectleider: Dr. ir. M.J. van Sinderen (Universiteit Twente)
Partners: CAPE Systems Integration, SUTC, TNO

Dit project ontwikkelt de Logistics Data Space (LDS), waarmee logistieke bedrijven kunnen deelnemen in digitale ecosystemen voor efficiënte samenwerking en nieuwe diensten. LDS bestaat uit een Connector Store met connectoren voor data-uitwisseling tussen heterogene ICT-omgevingen, en een Interoperability Simulator voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden voorafgaand aan de implementatie.

Quality Controlled Logistics in IoT-enabled Perishable Supply Chains
Projectleider: Ir. G.R. Zomer (TNO)
Partners: Van Oers United, ThermoKing Transportkoeling, SensorTransport Inc., Het Internet Huis, Euro Pool Systems, Environmental Monitoring Systems, SmartPort

Dit project integreert de concepten van Internet of things (IoT) en integrale kwaliteitsbeheersing in de logistiek en past ze toe in praktijkcases in logistieke ketens met beperkt-houdbare producten: actuele beheersing van relevante klimaatcondities, logistieke besluitvorming over hoe hierop te acteren, en met dynamische versnellingsopties anticiperen in de keten van beperkt-houdbare producten.

Over Accelerator
Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 van de Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. Binnen Accelerator gingen in 2015, 2016 en 2017 in totaal 17 projecten van start, op basis van cofinanciering. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde middelen beschikbaar en de consortia binnen deze publiek-private samenwerkingen droegen zelf de helft van het totale bedrag bij. De lopende projecten leveren een bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen die in de Topsector Logistiek zijn benoemd: een betere concurrentiepositie van Nederland, besparing van CO₂ en een aantrekkelijker logistiek beroep. De zes nieuwe projecten van Accelerator 2019 spelen in op de meest actuele ontwikkelingen in de sector.

Over NWO en topsectoren
NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Contactpersoon
Channah Herschberg, NWO, programmasecretaris Accelerator, logistiek@nwo.nl

Bron: NWO

Geef de eerste reactie