TKI-Dinalog: innoveren doen we samen

De logistieke sector is van groot economisch belang voor Nederland. Niet alleen voor de logistieke sector zelf met de logistiek dienstverleners, havens en knooppunten, maar ook alle logistieke functies binnen verladende bedrijven en de dienstverleners er om heen. Daarmee draagt logistiek maximaal bij aan de positie van vele sectoren in Nederland en hun internationale concurrentiepositie. De wereld om ons heen verandert; technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen, mondiale economische transities. De logistieke sector blijft innoveren om deze koppositie te behouden.

TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ondersteunt publiek private samenwerking door de matchmaking van partijen, de ondersteuning van consortiumvorming, de strategische agendavorming, en de voorbereiding van onderzoeksprogramma’s. Het programma management monitort innovatieprojecten inhoudelijk en richt de governance hiervan in, zodat de investeringen van de overheid en de sector transparant, helder en verantwoordbaar zijn.

Ten slotte voert TKI Dinalog activiteiten voor kennisoverdracht en –valorisatie uit, bestaande uit het MKB-loket, algemene communicatie en networking, valorisatieondersteuning bij projecten en de deelname aan evenementen. Op thema’s die er toe doen voor een duurzame en sterke logistieke sector; ketenregie, synchromodaliteit, trade compliance, circulaire economie en sterke logistieke professionals. Voor Nederland in de wereld.

Focus
De logistieke sector is groot. Daarom heeft het TKI een aantal prioritaire en dwarsdoorsnijdende thema’s waarop we ons focussen de komende jaren:

Prioritaire thema’s:

 • Duurzaamheid
 • Ketenregie
 • Datagedreven Logistiek

Dwarsdoorsnijdende thema’s:

 • Human Capital
 • Internationalisering
 • Wet- en regelgeving

Naast deze thema’s zetten we ons ook in voor internationalisering van de Nederlandse innovatie in de logistieke sector. Dat doen we met door middel van het Platform Buitenland Promotie, de Europese ETP-logistics ALICE, Living Lab Logistisch Indonesia en andere internationale samenwerkingen.

Hoe werken we?
TKI-Dinalog, NWO, TNO willen op een structurele manier de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid verbeteren. In die samenwerking werken we hard aan innovatie, maar ook aan het delen van deze kennis, ervaring en resultaat.

We werken in 3 soorten projecten: fundamenteel, industrieel, experimenteel. Met deze onderverdeling denken we de hele sector te kunnen ondersteunen. Want zowel de strikt theoretische wetenschap kan bij ons terecht (fundamenteel) als ook de toegepaste wetenschap (industrieel). Daarnaast kunnen organisaties pilots draaien met de opgedane kennis (experimenteel).

Programmaontwikkelaars voor de specifieke thema’s bekijken per thema welke kennisbehoefte er leeft. Soms doen we dat met open calls: een oproep voor bedrijven en wetenschap om samen een projectvoorstel in te dienen. Soms signaleren we zelf een behoefte of ontwikkeling en zoeken dan partijen bij elkaar om invulling te geven hier aan. Soms zien we ook hele nieuwe behoefte ontstaan waarvoor momenteel geen programmalijn of thema beschikbaar is. Samen met het bestuur wordt er dan gekeken of we die behoefte kunnen vervullen door een nieuw thema in het leven te roepen of door de focus van een bestaand thema te verbreden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over deze constructie, neemt u gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe het zit.

Wie werken er? 

Het Bestuur: 

 • Robert van der Waal, voorzitter
 • Jannine van Lieshout, penningmeester
 • Martijn Stamm (vertegenwoordiger namens TNO)
 • Ale Smidts (vertegenwoordiger namens NWO)
 • Ronald Paul

Het bestuur kent tevens een toehoorder: een vertegenwoordiger vanuit het Ministerie van Economische Zaken/RVO in de persoon van de heer Luuk Klomp.

De programmacommissie:

 • Prof. dr. Jos van Hillegersberg (UTwente) (Voorzitter)
 • Mieke Damen (Morgownik & Damen BV)
 • Dr. Dick van Damme (HvA)
 • Prof. dr. Yaohua Tan (TU Delft)
 • Prof. dr. Ruud Teunter (RUG)
 • Prof. dr. Albert Veenstra (Dinalog/TU/e)
 • Dr. ir. Albert Douma (Friesland Campina)
 • Prof. dr. Sander de Leeuw (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Dr. Peter Tielemans (Involvation)
 • Sieds Halbesma (IenW)
 • Willemijn Groot (NWO, secretaris)

Management: 

Albert Veenstra | Scientific director

Staff: 

Paul Huijbregts  |  Programma – en bureaumanager/secretariaat TKI
Bas van Bree | Programmaontwikkelaar
Liesbeth Brügemann | Programmaontwikkelaar
Robert Ossevoort | Programmaontwikkelaar
Felicita Viglietti  |  Controller
Sulak Perré  |  Financial administrator
Margreet Sools | Office Manager
Simone van der Velden  |  Marketing

Wet normering topinkomens
De wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Op grond van deze wet moeten instellingen met een publieke taak inkomens en ontslagvergoedeingen van topfunctionarissen openbaar maken. Hieronder vindt u de controleverklaringen van het accountantskantoor.

Verklaring 2017
Verklaring 2018
Verklaring 2019
Verklaring 2020

Overige downloads:
Jaarrapportage TKI Logistiek 2019