CHANGE GEAR (Learning communities als innovatieversnellers in de logistiek)

Projectleider

Rietveld

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

Om de huidige logistieke toppositie van Nederland te behouden is het van groot belang dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten bundelen, om zodoende innovaties in het technische- en sociale domein te bespoedigen. Terwijl het overgrote deel van de bedrijven nog inzet op kostenreductie door het verbeteren van kernactiviteiten (optimalisatie), heeft de sector meer behoefte aan een flexibele mindset van bedrijven en medewerkers en meer wendbare
manieren van werken. Uitdagingen op technologisch, digitaal, dienstverlenings- en samenwerkingsgebied vragen om andere vaardigheden van medewerkers, die ervaren dat hun beroepen veranderen. Ook de ervaren discrepantie tussen enerzijds de noodzaak hogere eisen te moeten stellen aan werknemers, en anderzijds het opdrogen van het aanbod van (geschikt) personeel vormt een bedreiging voor ondernemingen. Een beloftevolle manier waarop logistieke bedrijven de dynamische
ontwikkelingen kunnen bijbenen is de inzet van werk-leernetwerken, ook wel learning communities genaamd.

Het ontbreekt echter aan specifieke wetenschappelijke en praktisch toepasbare kennis over hoe LCs bij kunnen dragen aan innovatie van logistieke bedrijven. Het project CHANGE GEAR: Learning communities als innovatieversnellers in de logistiek richt zich daarom op het onderzoeken van deze learning communities als facilitator van innovaties. Het doel is het ontwikkelen en delen van een onderbouwde ‘blauwdruk’ met effectieve kenmerken en randvoorwaarden voor ideaaltypische learning communities voor logistieke (MKB-)bedrijven. Door het vergelijken van deze ‘blauwdruk’ met learning communities in de praktijk wordt een handzame toolbox ontwikkeld met concrete interventies/stappen/instrumenten voor het effectief opzetten en/of doorontwikkelen van een learning comminuty ter versterking van het innovatief vermogen van bedrijven en hun medewerkers. Deze toolbox wordt ontwikkeld en gedeeld met het werkveld.

Facts & Figures

Project output


Startdatum: 1 jan 2020
Einddatum: 1 jan 2022