PATH2ZERO

PATH2ZERO

De binnenvaart is één van de schoonste en meest efficiënte manieren van goederentransport in Nederland en de EU, mogelijk dé schoonste. Met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens geeft de overheid invulling aan de ambitie voor modal shift van goederenvervoer. De Green Deal beoogt schadelijke emissies – zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, fijnstof én broeikasgassen – terug te dringen. De binnenvaartsector kent meer dan 4.000 ondernemingen in Nederland, met gezamenlijk bijna 6.000 schepen. De sector biedt werk aan bijna 14.000 mensen en heeft een omzet van € 2,3 miljard. Binnenvaartschepen hebben een lange levensduur (meer dan dertig jaar) en zijn kapitaalgoederen die grote investeringen van hun eigenaren vragen. De transitie naar emissievrije binnenvaart heeft ingrijpende gevolgen voor verladers, scheepseigenaren, reders, operators, voor- en natransport, maar ook voor scheepbouwers en toeleveranciers.

Het project PATH2ZERO beoogt een virtuele representatie van het binnenvaartsysteem te ontwikkelen, die kan worden gebruikt voor het beoordelen van de efficiëntie van emissievrije strategieën. Deze agent-based digitale tweeling vertegenwoordigt het daadwerkelijke systeem met alle relevante componenten. Het project richt zich op drie hoofdaspecten: de individuele schepen, de logistieke ketens en de infrastructuur. Mogelijke interventies die zullen worden overwogen variëren van de toepassing van nieuwe technologieën voor individuele schepen tot beleidsmaatregelen voor een hele scheepvaartcorridor. Toekomstscenario’s kunnen worden getest in de digitale tweeling en hun effectiviteit kan worden geëvalueerd voor de juiste weg naar emissievrije binnenvaart. Dit geeft alle partijen in de binnenvaartketen handelingsperspectieven voor duurzame business modellen. Het consortium met kennispartijen, bedrijven en overheden werkt inter- en transdisciplinair, en is kennisketenbreed.