Deze website, met inbegrip van de diensten die op danwel via deze website worden aangeboden, is een initiatief van Stichting TKI Logistiek, gevestigd te Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56075774, hierna ook genoemd “TKI Dinalog”. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de website www.dinalog.nl, hierna ook genoemd “website”. Door middel van het gebruik van deze website aanvaardt u onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Inhoud

Gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op de website is vermeld. Alle informatie kan door TKI Dinalog op enig moment zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling worden verwijderd of veranderd.

Registratie en account

Om de website te gebruiken is het nodig dat u een account registreert op de website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ons te voorzien van recente, juiste en volledige informatie. Door middel van registratie van een account geeft u TKI Dinalog een niet-exclusieve gebruikslicentie met betrekking tot de door u verschafte informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw persoonlijke pagina. Wanneer u uw wachtwoord bent kwijtgeraakt of vergeten dient u TKI Dinalog daar terstond van in kennis te stellen. TKI Dinalog is gerechtigd om te alle tijde uw gebruikersnaam te wijzigen of uw account te wissen zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling.

Aanbieden om te laten plaatsen, of zelf plaatsen van substantiële informatie

Als u ons substantiële informatie aanbiedt om door ons te laten plaatsen, of u plaatst deze zelf op uw account of elders op de website, dan doet u dat onder de excpliciete voorwaarde en garantie dat de informatie geen inbreuk maakt op de Intellectueel- Eigendom Rechten van derden. Met aanbod en plaatsing verschaft u TKI Dinalog een niet-exclusieve gebruikslicentie.

Garantie

De informatie die op deze website is gepubliceerd is afkomstig van en aangeleverd door TKI Dinalog. Alhoewel TKI Dinalog er naar streeft om de informatie up-to-date en correct weer te geven, geeft TKI Dinalog geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid danwel beschikbaarheid, voor welke doeleinde dan ook, van de website of de informatie, producten, diensten danwel daaraan gerelateerde graphics zoals vermeld op de website. TKI Dinalog doet haar uiterste best om de website zonder problemen beschikbaar te hebben en te houden voor toegang. TKI Dinalog is echter niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van technische problemen die buiten de controle of invloedssfeer van TKI Dinalog liggen.

Derden

De Website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten in de vorm van – bijvoorbeeld – hyperlinks, banners of buttons. Deze websites van derden worden niet gecontroleerd en kunnen niet worden beïnvloed door TKI Dinalog. TKI Dinalog heeft dientengevolge geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites, en aanvaardt terzake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, copyright, streaming video’s, afbeeldingen, design, databestanden, foto’s en ander (bewegend of stilstaand) videomateriaal, audiobestanden, formats, software, merken (waaronder domeinnamen) en ander materiaal behoren toe aan TKI Dinalog danwel zijn in licentie gegeven aan TKI Dinalog. Het is u niet toegestaan om de website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te vermenigvuldigen op een andere wijze dan door middel van downloading danwel het bekijken van de website op een enkele computer, of het uitprinten in hard copy van de website of een deel daarvan. U garandeert dat enige informatie die door u beschikbaar wordt gesteld geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Privacybeleid (Privacy Statement) 

TKI Dinalog respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers en gebruikers van de Website. Deze gegevens zijn onlangs aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR/AVG). TKI Dinalog, gevestigd aan de Graaf Engelbertlaan 75 4837 DS Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Simone van der Velden is de Functionaris Gegevensbescherming van TKI Dinalog. Zij is te bereiken via velden@dinalog.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TKI Dinalog verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Eventueel informatie over uw betrokkenheid bij Projecten onder Stichting Dinalog, TKI Dinalog en
NWO

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dinalog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TKI Dinalog verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze projecten uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze organisatie
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– TKI Dinalog analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
TKI Dinalog neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TKI Dinalog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > onbepaalde tijd
Interesses > onbepaalde tijd
Mailadres > onbepaalde tijd
Projectinformatie > onbepaalde tijd

Reden: zolang het innovatiebeleid in Nederland voor logistiek onderzoek bij TKI Dinalog ligt, worden bovenstaande gegevens bewaard zodat de kennis opgedaan in innovatieprojecten breed kan worden verspreid naar alle belanghebbenden.

Delen van persoonsgegevens met derden
TKI Dinalog verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TKI Dinalog blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TKI Dinalog gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TKI Dinalog gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TKI Dinalog en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dinalog.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TKI Dinalog wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TKI Dinalog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dinalog.nl.

Alhoewel TKI Dinalog de noodzakelijke technische en organisatorische waarborgen heeft ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies danwel enige vorm van illegaal gebruik of verwerking via de Website, is TKI Dinalog niet aansprakelijk in het geval dergelijke persoonlijke informatie toegankelijk is geworden, danwel is gekopieerd publiek gemaakt, gewijzigd of vernietigd als gevolg van een inbreuk op deze waarborgen die buiten de controle of invloedssfeer van TKI Dinalog ligt.

Aansprakelijkheid

TKI Dinalog is niet aansprakelijk voor enige directe schade danwel gevolgschade, welke op welke wijze dan ook het gevolg is van of veroorzaakt is door het gebruik van de website.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer en op het gebruik van de website.