Deze website, met inbegrip van de diensten die op danwel via deze website worden aangeboden, is een initiatief van Stichting Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics, gevestigd te Princenhagelaan 13, 4813 DA Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20157148, hierna ook genoemd “TKI Dinalog”. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de website www.dinalog.nl, hierna ook genoemd “website”. Door middel van het gebruik van deze website aanvaardt u onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Inhoud

Gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op de website is vermeld. Alle informatie kan door TKI Dinalog op enig moment zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling worden verwijderd of veranderd.

Registratie en account

Om de website te gebruiken is het nodig dat u een account registreert op de website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ons te voorzien van recente, juiste en volledige informatie. Door middel van registratie van een account geeft u TKI Dinalog een niet-exclusieve gebruikslicentie met betrekking tot de door u verschafte informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw persoonlijke pagina. Wanneer u uw wachtwoord bent kwijtgeraakt of vergeten dient u TKI Dinalog daar terstond van in kennis te stellen. TKI Dinalog is gerechtigd om te alle tijde uw gebruikersnaam te wijzigen of uw account te wissen zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling.

Aanbieden om te laten plaatsen, of zelf plaatsen van substantiële informatie

Als u ons substantiële informatie aanbiedt om door ons te laten plaatsen, of u plaatst deze zelf op uw account of elders op de website, dan doet u dat onder de excpliciete voorwaarde en garantie dat de informatie geen inbreuk maakt op de Intellectueel- Eigendom Rechten van derden. Met aanbod en plaatsing verschaft u TKI Dinalog een niet-exclusieve gebruikslicentie.

Garantie

De informatie die op deze website is gepubliceerd is afkomstig van en aangeleverd door TKI Dinalog. Alhoewel TKI Dinalog er naar streeft om de informatie up-to-date en correct weer te geven, geeft TKI Dinalog geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid danwel beschikbaarheid, voor welke doeleinde dan ook, van de website of de informatie, producten, diensten danwel daaraan gerelateerde graphics zoals vermeld op de website. TKI Dinalog doet haar uiterste best om de website zonder problemen beschikbaar te hebben en te houden voor toegang. TKI Dinalog is echter niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van technische problemen die buiten de controle of invloedssfeer van TKI Dinalog liggen.

Derden

De Website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten in de vorm van – bijvoorbeeld – hyperlinks, banners of buttons. Deze websites van derden worden niet gecontroleerd en kunnen niet worden beïnvloed door TKI Dinalog. TKI Dinalog heeft dientengevolge geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites, en aanvaardt terzake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, copyright, streaming video’s, afbeeldingen, design, databestanden, foto’s en ander (bewegend of stilstaand) videomateriaal, audiobestanden, formats, software, merken (waaronder domeinnamen) en ander materiaal behoren toe aan TKI Dinalog danwel zijn in licentie gegeven aan TKI Dinalog. Het is u niet toegestaan om de website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te vermenigvuldigen op een andere wijze dan door middel van downloading danwel het bekijken van de website op een enkele computer, of het uitprinten in hard copy van de website of een deel daarvan. U garandeert dat enige informatie die door u beschikbaar wordt gesteld geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Privacybeleid

TKI Dinalog respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers en gebruikers van de Website.

De Website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan TKI Dinalog de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Enige persoonlijke informatie die u via de Website beschikbaar stelt zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De informatie die u beschikbaar stelt zal worden gebruikt om u te informeren over projecten, initiatieven, bijeenkomsten (mede) georganiseerd door TKI Dinalog.

Uw persoonlijke gegevens zullen door TKI Dinalog niet aan derden worden verstrekt. Indien u dit wenst, kunt u ervoor kiezen om uw profiel onzichtbaar te maken door middel van het aanklikken van de betreffende button op uw persoonlijke pagina (MyDinalog). Enige informatie die u ter beschikking stelt zal worden gebruikt voor door u specifiek aan te geven doeleinden.

Alhoewel TKI Dinalog de noodzakelijke technische en organisatorische waarborgen heeft ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies danwel enige vorm van illegaal gebruik of verwerking via de Website, is TKI Dinalog niet aansprakelijk in het geval dergelijke persoonlijke informatie toegankelijk is geworden, danwel is gekopieerd publiek gemaakt, gewijzigd of vernietigd als gevolg van een inbreuk op deze waarborgen die buiten de controle of invloedssfeer van TKI Dinalog ligt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw accountinformatie, wachtwoorden en andere inloggegevens.

Tenzij u anders kenbaar maakt, zullen de persoonlijke gegevens die via deze Website worden verzameld, niet zodanig worden bewaard dat toegelaten wordt dat uw gegevens langer zichtbaar zijn dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens in eerste instantie zijn verzameld en verwerkt.

Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen kunt u contact opnemen met:

TKI Dinalog, 076 5315300, of stuur een email naar info@dinalog.nl.

Aansprakelijkheid

TKI Dinalog is niet aansprakelijk voor enige directe schade danwel gevolgschade, welke op welke wijze dan ook het gevolg is van of veroorzaakt is door het gebruik van de website.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer en op het gebruik van de website.