Innoveren doen we samen

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen. Bekijk de onderstaande open calls hieronder.

Middels open calls roepen we bedrijven en kennisinstellingen op om samen projectvoorstellen in te dienen.

Klik hieronder op één van de mogelijkheden:

 1. PPS Innovatieregeling – 2024 – Call 1 (NU OPEN)
 2. Ministerie I&W Call3 deel B – Mobiele werktuigen en Bouwlogistiek (NU OPEN)
 3. KIEM Logistiek (NU OPEN)
 4. TKI Toeslag call – Landbouw, Water, Voedsel (NU OPEN)
 5. Human Capital Topsector Logistiek (GESLOTEN)
 6. TKI Toeslag call – CS4NL Supply Chain Security (GESLOTEN)
 7. Ministerie IenW Call2 deel A (GESLOTEN)
 8. Ministerie IenW Call2 deel B (GESLOTEN)
 9. TKI Toeslag call 2022 – Supply Chains for society (GESLOTEN)
 10. MIT-Innovatiemakelaars
 11. KIC call ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ (GELSOTEN)

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

 

TKI Toeslag call – Landbouw, Water, Voedsel 2023 (GESLOTEN)

Nederland is op veel landbouw-, water- en voedselthema’s een toonaangevend kennisland. Innovatie is belangrijk om deze positie te behouden en om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, biodiversiteit, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit. De kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft hier richting aan middels een zestal missies en twee sleuteltechnologieën. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven in deze agenda. Onderdeel van deze oproep is voor projecten binnen deze missies gericht op logistieke vraagstukken.

In samenwerking met de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem doet TKI Dinalog een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2024. Het beschikbare budget voor de gehele oproep is circa € 14,5 miljoen per jaar.

 • Data: deadline voor aanvragen is vrijdag 1 september 2023 (24.00 uur).
 • Aanvragers: multisectorale consortia van minimaal 1 kennisinstelling en 2 bedrijven.
 • Subsidie per project: voor projecten gericht op logistieke vraagstukken is minimaal € 250.000,= en max. € 500.000,= voor industrieel (R&D) onderzoek en max. € 250.000,= voor experimentele ontwikkeling (bij een maximale projectomvang van € 1.000.000,=)
 • Looptijd: maximaal 4 jaar

Meer informatie

TKI Toeslag call – CS4NL Supply Chain Security (GESLOTEN)

Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten. Deze kennisontwikkeling kan zich richten op a) het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie, b) het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens , c) de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen en d) het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens.

Deze call gericht op Supply Chain Security is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Logistiek, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, ICT en HTSM, binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma.

 • Data: deadline voor aanvragen is donderdag 29 juni 2023 (24.00 uur).
 • Aanvragers: multisectorale consortia van minimaal 1 kennisinstelling en 2 bedrijven.
 • Subsidie per project: minimaal € 250.000,= en max. € 500.000,= voor industrieel (R&D) onderzoek en max. € 250.000,= voor experimentele ontwikkeling (bij een maximale projectomvang van € 1.000.000,=)
 • Looptijd: maximaal 3 jaar

Meer informatie

TKI Toeslag call 2022 – Supply Chains for Society (GESLOTEN)

De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich specifiek op de maatschappelijke thema’s ‘Gezondheid en zorg’ en ‘veiligheid’. Multidisciplinaire (zowel vanuit de wetenschap als de maatschappij) consortia worden uitgenodigd binnen deze thema’s onderzoekvoorstellen gericht op ‘supply chains for society’ in te dienen, met kennisontwikkeling in het logistieke of supply chain management domein. Voorstellen dienen de complexiteit van maatschappelijke systemen en processen holistisch te adresseren door de verschillende stakeholders actief te betrekken.

 • Data: deadline voor aanvragen is 25 mei 2023 (24.00 uur).
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 500.000,= voor industrieel (R&D) onderzoek (bij een minimale projectomvang van € 1.000.000,=)
 • Looptijd: maximaal 3 jaar

Lees meer

Ministerie IenW Call 2 2022 – Deel A en B (GESLOTEN)

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan: 

Deel A: de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig 

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). 

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking. 

Lees meer over deel A 

Lees meer over deel B 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!