De Nationale Kennisagenda Logistiek (NKL) is ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met het Topteam Logistiek en andere vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. TKI Dinalog is het toonaangevende onafhankelijke instituut voor logistieke kennisontwikkeling in Nederland. Logistiek is zowel een relevante economische sector met veel werkgelegenheid als een enabler die een belangrijke rol speelt in de transitie naar een duurzame, leefbare, circulaire, veilige en veerkrachtige samenleving.

De Kennisagenda is in samenhang met het nieuwe Uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek voor 2024-2027 opgesteld samen met de missies zoals geformuleerd in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Het doel van deze nieuwe kennisagenda is om voor de komende jaren hét kompas te zijn voor het ontwikkelen van uitvragen voor onderzoek en het beoordelen van onderzoeksvoorstellen binnen TKI Dinalog en in de samenwerking met NWO/NWA, SIA, cross-overs met andere TKI’s en toekomstige Groeifondsinitiatieven.

“Met deze kennisagenda willen we richting geven aan de gezamenlijke kennisontwikkeling, met als doel om vanuit de logistiek een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen” (Niels Agatz, Wetenschappelijk directeur TKI Dinalog)

Deze Kennisagenda is gericht op kennisvragen die richting geven aan praktische toepassingen. Door kennisontwikkeling, veldexperimenten en implementatie te combineren ontstaat er een vliegwiel voor het doorontwikkelen van bruikbare kennis. Vanuit de praktische toepassingen kunnen weer nieuwe kennisvragen volgen. Het doel is om in co-creatie, oftewel in samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden kennis en innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan lange termijn vernieuwing en fundamentele systeemveranderingen binnen de logistieke sector en breder in de maatschappij. We kunnen hierbij voortbouwen op de kennisbasis die is gecreëerd in de eerdere uitvoeringsprogramma’s en in de internationale onderzoeksgemeenschap.

“De uitdagingen die centraal staan in de kennisagenda vragen om verdere co-creatie tussen onderzoekers, bedrijven en overheden uit verschillende disciplines en domeinen. Het co-creatie proces voor de totstandkoming van deze agenda waaraan vele stakeholders hebben deelgenomen, was hier al een mooi en inspirerend voorbeeld van” (Iris Vis, Captain of Science Topsector Logistiek)

Centraal staan vijf uitdagingen met algemene kennisvragen voor zowel korte termijn vernieuwing van logistieke ketens als langere termijn systeemveranderingen met logistiek als enabler.

De vijf uitdagingen zijn:

  1. Circulaire economie
  2. Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  3. Veerkracht en verstoringen
  4. Bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen
  5. Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart

Bekijk de Nationale Kennisagenda Logistiek

Over TKI Dinalog.
TKI Dinalog geeft richting aan en stimuleert gezamenlijke kennisontwikkeling voor de logistiek van de toekomst in Nederland. Sinds 2009 stimuleren we de ontwikkeling van toepasbare kennis voor innovaties in de logistiek en internationale logistieke ketens. We doen dat door het (co)financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten waarin we verschillende partijen samenbrengen. Voor de financiering werken we samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Over Topsector Logistiek
In de topsectoren werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovatie en kennisontwikkeling. Gezamenlijk investeren de overheid en het bedrijfsleven in sectoren waarin Nederland een sterke internationale positie heeft en die van essentieel belang zijn voor de Nederlandse economie. De Topsector Logistiek is één van die topsectoren. De logistieke sector levert een belangrijke bijdrage aan het BBP en zorgt daarnaast voor veel werkgelegenheid. De Topsector Logistiek is een samenwerking tussen de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Connekt en TKI Dinalog.