Ketendigitalisering 2.0

Projectleider

Dhr. van Leijen

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Een aantal jaar terug zijn FENEX en Syntens (tegenwoordig Kamer van Koophandel) een project gestart op het gebied van ketendigitalisering. De insteek hierbij was om met een aantal zeehavenexpediteurs gezamenlijk met hun softwareleveranciers en Portbase verbeteringen aan te brengen op het gebied van ketendigitalisering. Belangrijke projectresultaten hiervan waren het maken van systeemkoppelingen met INNTRA, het ontwikkelen van een toepassing die automatisch factuurinformatie bij een rederij opvraagt en een toepassing die automatisch de geldigheid van een transportvergunning van een transportbedrijf controleert. Tevens zijn in dit project de technische specificaties voor een digitale transportopdracht ontwikkeld. Dit is geïntegreerd in het project Papierloos Transport dat als onderdeel van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) wordt uitgewerkt. Deze vorm van samenwerking beviel deelnemende ondernemers. Op verzoek van haar leden heeft FENEX dan ook het initiatief genomen om een vervolg op te zetten. Deze projectaanvraag is hiervan het resultaat.

Voor de moderne expediteur is het, als architect van de logistiek, van belang een goede regie op de informatieketen te voeren. Momenteel ervaren expediteurs verschillende belemmeringen die de regie op informatiestromen negatief beïnvloeden. Deze belemmeringen hebben te maken met de complexiteit van (digitale) communicatie tussen rederijen en expediteurs, betalingsprocessen, en informatiestromen over demurrage en detention.

Het doel van dit project is om de regie op informatiestromen van zeehavenexpediteurs te versterken. Hiermee wordt ook de regie op de veiligheid van deze informatiestromen verbeterd, o.a. door goede afspraken te maken over de toegankelijk van informatiestromen. Concreet zijn er vijf verbeterpunten geïdentificeerd om dit projectdoel te realiseren:
1. Integraal verbeteren één op één verbindingen datacommunicatie
2. Digitaal uitwisselen zeevrachttarieven
3. Verbeteren betalingsproces expediteur – rederij
4. Verbeteren informatie-uitwisseling demurrage en detention
5. Ontwikkelen planningstool modaliteitkeuze

In het onderdeel “doelstellingen en doelen” van deze projectaanvraag wordt per verbetermogelijkheid beschreven welke specifieke problemen momenteel ervaren worden.
De projectdeelnemers willen voor bovengenoemde verbeterpunten digitale toepassingen ontwikkelen die branche breed ingevoerd kunnen worden. Kort samengevat is de strategie hierbij om in dit project de technische standaarden voor toepassingen te ontwikkelen, beheermogelijkheden in kaart te brengen en een plan van aanpak voor de branche brede uitrol van een toepassing op te stellen. Hierna is het aan de markt om deze toepassingen daadwerkelijk in te voeren. Dit ligt buiten de scope van dit project.
De doelstelling om de regie op informatiestromen te versterken sluit goed aan bij de road map Cross Chain Control Centers van de Topsector Logistiek. Verbeterpunten zoals het vereenvoudigen van betalingsprocessen tussen rederijen en expediteurs en het ontwikkelen van een planningstool voor modaliteitkeuzes sluiten eveneens goed aan bij de roadmaps Supply Chain Finance en Synchromodaliteit. Later in deze projectaanvraag wordt hier nader op ingegaan.

Centraal in dit project staat de Denktank Zeehavenlogistiek waarin alle projectdeelnemers vertegenwoordigd zijn. De uitwerking van verbetermogelijkheden zal plaatsvinden in kleine subgroepen. De (tussen)uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld in de plenaire Denktank Zeehavenlogistiek. Hierbij wordt getoetst of resultaten representatief zijn voor de gehele sector. Tevens wordt de samenhang tussen de activiteiten van de verschillende werkgroepen gemonitord in de plenaire Denktank.

Facts & Figures


Startdatum: 1 feb 2015
Einddatum: 1 aug 2017