Supply Chain Finance voor het MKB

Programma manager

Wim van der Giessen (wvandergiessen@growteq.nl)

Huidige supply chain financing (SCF) oplossingen zoals Reversed Factoring worden ingezet door grote mondiale concerns en in samenwerking met strategische en relatief grote suppliers. Het MKB staat bij deze oplossingen vaak buiten spel. Maar het zijn juist kleinere suppliers en dienstverleners in (inter)nationale supply chains die zeer beperkt toegang hebben tot werkkapitaal en financiering. Het project SCF voor het MKB heeft als doel heeft om een ‘regiefunctie’ op financiëele stromen te ontwikkelen waarbij middels een SCF-platform op een innovatieve manier financiering voor MKB-bedrijven in Nederlandse en internationale supply chains, beschikbaar komt. Verschillende supply chain actoren worden middels het platform met elkaar verbonden, zoals verladers, toeleveranciers, logistiek dienstverleners en financiers.

Doelstelling:

Het project SCF voor het MKB wil traditionele supply chain financing:

  • ‘open’ en toegankelijk maken: SCF wordt voor een veel bredere groep MKB bedrijven mogelijk, interessant gemakkelijk, in plaats van de huidige multinational-grootbank programma’s die nu nog op beperkte manier en kleine schaal worden toegepast;
  • breder maken: de regiefunctie, naast financiering via (a) de combinatie met ‘early payment’ door klanten uitbreiden met (b) potentiele modulaire koppeling van credit management, cash flow planning, accounting, incassering en verzekering functies;
  • hervormen: laten financieren vanuit niet-bancaire, alternatieve bronnen zoals klanten (ingeval van early payment) en private investeerders op zoek naar rendement.
  • duidelijk meetbaar maken: om populariteit te vergroten, wil het consortium de impact van SCF (bijvoorbeeld t.a.v. reductie financieringsbehoefte en rentekosten) zeer meetbaar en tastbaar maken zodat benefits duidelijk en transparant zijn.

Doelstelling is om in Q4 2014 een getest, open SCF platform gelanceerd te hebben.

Verwachte resultaten 

* Getoetste hypothesen over propositie, doelgroep, (bedrijfs-)economische impact, platform interoperabiliteit en compliance t.a.v. grootschalige inzet van SCF onder MKB.

* Een werkende demonstrator van een SCF-platform, specifiek voor MKB, wat in de praktijk ingezet wordt.

* Uitgewerkt plan voor uitbreiden van verder 3rd party dienstverlening (bijvoorbeeld t.b.v. risico-inschatting voor financiers) via het platform.

* Start van langdurige meting van impact bij MKB op sleutelvariabelen als rentekosten, DSO en financieringsbehoefte.

Door het gebruik van slimmere methoden voor gelddistributie en (risico-inschatting t.b.v.) financiering wordt verwacht dat de totaal benodigde en (zelf of extern) te financieren liquiditeit van MKB ondernemingen wordt gereduceerd en de gemiddelde totale rentekosten zullen dalen.

Facts & Figures


Startdatum: 1 jan 2014
Einddatum: 30 apr 2016