Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de Logistiek (TKI Dinalog voor de Topsector Logistiek) heeft tot doel om systematisch private-publieke samenwerking in onderzoek binnen de Topsector Logistiek te stimuleren en te realiseren.

De Nationale Kennisagenda Logistiek, ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met diverse stakeholders vanuit de kennisinstellingen, bedrijven en overheden, dient als leidraad voor de onderzoeksprogrammering binnen TKI Dinalog en samenwerkingen met andere sectoren. Het richt zich op strategische en transdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden om innovaties te ontwikkelen voor fundamentele en duurzame systeemveranderingen binnen de logistieke sector en de bredere maatschappij. De agenda presenteert vijf uitdagingen met algemene kennisvragen voor zowel vernieuwing van logistieke ketens op de korte termijn als langere termijn systeemveranderingen met logistiek als enabler.

De vijf uitdagingen zijn:

  1. Circulaire economie
  2. Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  3. Veerkracht en verstoringen
  4. Bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen
  5. Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart.

In deze oproep voor onderzoek roepen we consortia van publieke en private entiteiten op om voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten gericht op een of meer uitdagingen zoals uiteengezet in de Nationale Kennisagenda voor Logistiek. De genoemde uitdagingen kunnen gedeeltelijk worden geclassificeerd als ‘wicked’ problemen: complexe kwesties zonder duidelijke en eenvoudige oplossingen, vaak gekenmerkt door meerdere, soms conflicterende perspectieven en belangen. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een brede en transdisciplinaire aanpak, evenals een diep begrip van de lokale en internationale (logistieke) context. Een grondige analyse van de probleemcontext is nodig voor een effectieve oplossing. De nadruk ligt niet alleen op het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen, maar eerder op een geïntegreerde aanpak waarbij technologieontwikkeling hand in hand gaat met sociaaleconomische kwesties met betrekking tot implementatie en beleid. Dit vereist samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden uit verschillende disciplines en over de hele relevante keten. Deze oproep staat open voor alle relevante toepassingsgebieden en sectoren, inclusief minder traditionele logistieke toepassingsgebieden zoals gezondheidszorg en de publieke sector.

Voor onderwerpen specifiek op het gebied van bouwlogistiek adviseren we om in te dienen op de call Topsector Logistiek – Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek.

Beschikbaar budget
Het beschikbare budget voor deze eerste call uit de PPS Innovatieregeling is maximaal € 1.700.000,- [1]. Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is één kennisinstelling en twee bedrijven. Dit kunnen twee private bedrijven zijn of minimaal één privaat bedrijf en één publieke instelling. Consortia waarin meerdere kennisdisciplines en/of universiteiten en praktijkgerichte onderzoekers (hogescholen en/of TO2 instellingen) samenwerken worden sterk aangemoedigd.

Maximaal door TKI Dinalog toe te kennen aan TKI-toeslag:

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,- (maximale projectomvang € 1.000.000,- voor maximaal 4 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €300.000,- (maximale projectomvang € 1.200.000,- voor maximaal 4 jaar).


Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog staan klaar om u te ondersteunen bij het indienen van uw voorstel. Wij kunnen u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Voordat u uw definitieve voorstel indient, kunt u ook uw concept projectbudget indienen voor een financiële controle (zie verder tijdschema hieronder). Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Aanvullende informatie over deze oproep en het indieningsproces is te vinden in de bijgevoegde documenten.

Vragen? Neem contact met ons op via info@dinalog.nl of bel +31 (0)76 531 53 00.

Tijdlijn

12 februari 2024 Open Call voor onderzoeksvoorstellen
1 mei 2024 Deadline indiening concept project begrotingen (check voorafgaand aan de indiening)
23 mei 2024; 24.00 uur Deadline indiening projectvoorstellen
Juni 2024 Review door de Programmacommissie – beoordeling en ranking van de voorstellen
Juli 2024 Besluit Bestuur en toewijzing
Juli 2024 Kennisgeving aan de indieners


Deadline voor indiening
Deze oproep voor voorstellen is geldig tot de sluitingsdatum van 23 mei 2024, tot 24:00 uur. Projecten kunnen binnen deze periode op elk moment worden ingediend via e-mail naar tenders@dinalog.nl.

Relevante documenten voor deze call zijn:

[1] Het TKI Bestuur heeft de mogelijkheid om het budget voor deze call eventueel te verhogen indien er meer kwalitatief voldoende voorstellen worden ingediend.