Deel B – Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek

Call 3 – 2024 nu open!

Inleiding
Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel A:  de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. Dit deel van de regeling is momenteel gesloten.

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website (www.dinalog.nl) en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking.

Call 3 – 2024: Deel B
Met deze derde call schrijft TKI Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen specifiek op deel B. Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het streven van SEB is om in 2030 60% stikstofreductie (NOx), 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouwsector[1].

Klik hier voor verdere inhoudelijke oriëntatie op het kennis- en innovatieprogramma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek binnen de Topsector Logistiek.

Onderzoek naar onder meer verduurzaming van de bouwlogistiek en de rol van digitalisering, de logistieke impact van duurzame materialen en modulaire bouwconcepten, multimodale organisatie van bouwstromen en ketenregiefuncties in de bouwlogistiek, staan centraal in deze derde uitvraag voor onderzoek onder deel B.

Financiering
Het beschikbare budget voor deze call is € 2.500.000,= en heeft de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en eventueel ook publieke partijen (publieke partijen kunnen geen ontvanger zijn van subsidies). De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. Dit kunnen twee private bedrijven zijn of minimaal één privaat bedrijf en één publieke instelling. Consortia waarin meerdere kennisdisciplines en /of universiteiten en praktijkgerichte onderzoekers (hogescholen en/of TO2 instellingen) samenwerken worden sterk aangemoedigd.

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 23 mei 2024 (voor 24.00 uur)Projectvoorstellen kunnen tot deze deadline worden ingediend. Indiening geschiedt per email op tenders@dinalog.nl.

Vragen of ideeën?
De programmamanagers van Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In de bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over de regeling, de inhoudelijke uitvraag van deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: sneek@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

 

[1]  In de bijlage 1 van de toelichting (bijlage 1 Rangschikkingscriteria en weging) staat onder punt 12 foutief opgenomen dat een voorstel op het knock-out rangschikkingscriterium 12 ‘Reductie NOx’ 3 of meer punten moet scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit moet zijn 6 of meer punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit criterium is alleen van toepassing voor aanvragen voor subsidie onder deel B: Schoon en emissieloos bouwen.