Datagedreven Logistiek

Nieuw onderzoek gehonoreerd voor veerkrachtige en aantoonbare logistieke ketens

De onderzoeksprojecten dragen bij aan de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer. De projecten leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling ten behoeve van veerkrachtige logistieke ketens, onder andere in geval van laag water, en aantoonbaarheid in wereldwijde ketens, en daarmee aan maatschappelijke belangen als duurzaamheid en bereikbaarheid.

De call voor proposals werd ontwikkeld en uitgeschreven door TKI Dinalog voor het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (Uitvoeringsprogramma 2021-2023 – Topsector Logistiek – TKI DinalogLogistiek en goederenvervoer in 2050) en de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl). Er worden daarnaast ook projecten gehonoreerd in het thema Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen, die informatie vindt u hier.

Gehonoreerde projecten

Met een totaalbudget van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat geven deze projecten invulling aan het onderzoeksdeel van de Topsector Logistiek voor de periode 2022-2026. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar. De gehonoreerde projecten zijn, in alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager:

Next Gen Supply Chain Resilience

Hoofdaanvrager: dr. ir. Ronald de Boer (Windesheim University of Applied Sciences)

Het onderzoekproject ‘Next Gen Supply Chain Resilience – Short-Term Wins, Long-Term Gains’ ontwikkelt theoretische en praktische inzichten, instrumenten en hulpmiddelen voor zowel individuele bedrijven als hun supply chain netwerken als geheel. Het onderzoek richt zich op vijf resilience capacilities van bedrijven; agility, redundancy, collaboration, visibility, en flexibility. Hiermee beoogt het project hen weerbaarder te maken tegen verstoringen van de bevoorradingsketen en grote uitdagingen zoals klimaatverandering, geopolitieke conflicten en technische verstorende innovaties. Het onderzoeksvoorstel bouwt voort op eerder onderzoek ‘Ready for the Next Crisis’.

Transitioning towards resilient multimodal corridors using digital twinning

Hoofdaanvrager: prof.dr.ir. Martijn Mes (Universiteit Twente)

Het onderzoeksproject ‘Transitioning towards resilient multimodal corridors using digital twinning’ ondersteunt de transitie naar veerkrachtige en klimaatadaptieve synchromodale corridors door een digitaal platform en interorganisatorische processen om de risico’s van ‘reversed modal shift’ en negatieve opslingereffecten te verminderen. Het voorstel beoogt 1) een toolbox voor bedrijven voor het ontwikkelen van veerkrachtige corridors en 2) een digital twin voor beslisondersteuning voor veerkrachtige synchromodale corridors te ontwikkelen.

RESTRETCH – Reverse STREss Testing in supply Chains

Hoofdaanvrager: dr. Frans de Ruiter (Wageningen University & Research)

Het onderzoeksproject ‘RESTRETCH – REverse STREss Testing in supply CHains’ beoogt een reverse stress test raamwerk te ontwikkelen dat allereerst gericht is op het identificeren van kwetsbare punten in de supply chain en vanuit daar kritieke scenario’s te identificeren die leiden tot het tot stilstand brengen van een (deel van) de supply chain. Door het uitvoeren van een reverse stress test, kunnen bedrijven beter in kaart brengen wat mogelijke risico’s zijn voor supply chains en de veerkracht verbeteren door mitigerende maatregelen. Het uiteindelijke doel van een reverse stress test is het helpen van bedrijven om kostbare verstoringen, onnodige klimaatimpact te voorkomen en continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen bij onverwachte gebeurtenissen.

Verantwoorde wereldwijde ketens: van ‘Compliance; naar ‘Due Diligence’

Hoofdaanvrager: prof. dr. Rob Zuidwijk (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Het onderzoeksproject ‘Verantwoorde wereldwijde ketens: Van ‘Compliance’ naar ‘Due Diligence’’ heeft tot doel digitale innovaties in supply chain en logistiek (SCL) verder te ontwikkelen en de toepassing ervan te stimuleren en ondersteunen, om zo de concurrentiekracht van de betrokken (MKB-)bedrijven en op de langere termijn de gehele AGF en bloemen en planten sector te vergroten. Daarnaast is het doel om in nauwe samenwerking onderbouwde kennis en interventies te ontwikkelen om de transitie en opschaling van digitalisering bij het logistieke MKB te bevorderen. Het voorstel onderzoekt de aantoonbaarheid van niet-intrinsieke productkenmerken en de financiële impact van het gebruik van moderne data science technologie en het digitaliseren van bedrijfsprocessen in twee use cases: 1) uitwisseling fytosanitaire data en certificaten en 2) vergroening en digitalisering van end-to-end AGF, bloemen en planten supply chain, met nog te ontwikkelen use cases die deze twee verrijken in aantoonbaarheid van supply chain aspecten zoals bijvoorbeeld CO2 impact.

Geef de eerste reactie