Calls for proposals

Nu open: oproep voor PPS-projecten over Logistiek voor Landbouw, Water en Voedsel

In samenwerking met de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem doet TKI Dinalog een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2025. Het beschikbare budget voor de gehele oproep is circa € 12,8 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Naast vier genoemde topsectoren nemen ook de topsector Life Sciences & Health en topsector ICT deel.

Landbouw, Water, Voedsel
Nederland is op veel landbouw-, water- en voedselthema’s een toonaangevend kennisland. Innovatie is belangrijk om deze positie te behouden en om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, biodiversiteit, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit. De kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft hier richting aan middels een zestal missies en twee sleuteltechnologieën. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven in deze agenda.

Budget
Voor onderzoek in 2025 is circa € 12,8 miljoen (excl. BTW) subsidie beschikbaar. Twee derde hiervan betreft bijdragen van LNV en I&W in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en andere TO2 instituten. Het overige deel betreft door de TKI’s beschikbaar gestelde PPS-subsidie die ook bij andere kennisleveranciers inzetbaar is. Nieuw dit jaar is dat ook het MKB een beroep kan doen op financiering bij een deel van de beschikbaar gestelde financiering.

Indienen
Tot en met 2 september kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Gebruik hierbij de formats van 2025, zowel voor het voorstel als de begroting. Vanaf half juni zal de mogelijkheid om voorstellen in te dienen zichtbaar zijn op deze pagina.

Consultatie
Het is mogelijk om vooraf een consultatiegesprek aan te vragen voor afstemming over passendheid bij de KIA en het portfolio en/of over financiering. Aanmelden hiervoor kan t/m 12 mei via onderstaande knop. De aanmelding dient voorzien te zijn van een ingevuld formulier ‘Pitch-formulier PPS consultatieronde’ ; aanvragen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen. De gesprekken vinden plaats tussen 21 en 30 mei; zie ‘schema consultatiegesprekken’ voor de exacte planning.

Voor meer informatie over deze oproep en alle inhoudelijke documenten kunt u terecht op de website van de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

 

Geef de eerste reactie