Calls for proposals

Handreiking bepaling impact emissiereductie beschikbaar

Onlangs is de subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek gepubliceerd. Met een call for proposals wordt onderzoek uitgevraagd aan de hand van twee delen.

  • Deel A: Transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer.
  • Deel B: Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen.

Voorstellen die worden ingediend in deze call for proposals worden beoordeeld langs een aantal rangschikkingscriteria, deze zijn terug te vinden in de subsidieregeling en in de handreiking bij de call for proposals. Belangrijke criteria zijn onder meer de (potentiële) reductie die gerealiseerd kan worden na uitvoering van het voorgestelde project op CO2 en NOx. De potentiële reductie op NOx geldt alleen voor voorstellen in Deel B.

Om de indiener te ondersteunen bij het zo concreet mogelijk uitwerken van het voorstel op deze criteria is er een memo beschikbaar gesteld waarin enkele uitgangspunten en emissiefactoren voor berekening van CO2 en NOx zijn uitgewerkt (zie downloadlink aan de rechterzijde van dit bericht). Tevens is langs twee generieke voorbeeldberekeningen aan de hand van twee cases aangegeven hoe een indicatie gegeven kan worden van de verwachte (potentiële) impact op deze criteria. De gevraagde onderwerpen in de call for proposals (Deel A en B) hebben in veel gevallen aan ander karakter dan de twee cases. Het is aan de indiener om te komen tot een uitwerking van de potentiële impact gegeven het voorstel dat wordt ontwikkeld op een onderwerp in de call. De voorbeeldberekeningen zijn handvatten om met gekozen uitgangspunten en emissiefactoren tot een kwantificering te komen.

De indieners van een voorstel kunnen gebruik maken van de aangeboden uitgangspunten en emissiefactoren. Het is uitdrukkelijk bedoeld als handreiking en voorbeeld. De gebruikte informatie in de memo biedt goede broninformatie, maar heeft geen verplichtend karakter. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de indiener in hun voorstel zo goed mogelijk weet uit te werken op welke wijze er impact te verwachten is op de reductie van emissies en dat deze zo goed mogelijk gekwantificeerd is. Het staat de indiener vrij om een eigen onderbouwde aanpak hiervoor te kiezen.

Geef de eerste reactie