Human Capital

Kansen van Supply chain finance voor Nederland

Een aantal trends heeft het laatste decennium de complexiteit van hedendaagse Supply Chains en daarmee de uitdaging tot effectief Supply Chain Management vergroot. Hierbij valt te denken aan de toenemende globalisering – wat het Supply Chain netwerk groter en daardoor complexer maakt –, de individualisering van producten (meer varianten, meerdere distributiekanalen), kortere product life cycles, hogere risico niveaus in de keten en stijgende logistieke kosten. Een belang- rijk gevolg van deze toegenomen complexiteit is de behoefte aan transparantie in de Supply Chain, waarbij ketenregie een belangrijke rol speelt, om elementaire processen, risico’s en financiële stromen beter te kunnen managen.

Bij ketenregie gaat het om het coördineren en regisseren van goederenstromen (en bijbehorende informatie- en financiële stromen) van grondstofleverancier tot klant, inclusief retourstromen en hergebruik. Optimale afstemming tussen partijen in de keten is daarbij cruciaal: producenten en afnemers, logistieke en financiële dienst- verleners, verladers en vervoerders, ICT-providers en beheerders. Optimalisaties in de goederenstroom zijn vooral gericht op het beter benutten van transport- opslag en overslagmiddelen door planning en standaardisatie. Financieringsaspecten maken een belangrijk onderdeel uit van de Supply Chain. Tot op heden beperkt ketenregie zich tot het streven om voorraden en het kapitaalbeslag van voorraden door de keten heen te reduceren. Er is nog maar weinig aandacht voor de wijze waarop samen- werking op financieel gebied tussen partijen in de logistieke keten kan bijdragen aan het reduceren van het werkkapitaal en de financieringskosten van goederenstromen. Daarnaast vragen de ontwikkelingen van ketenregie om meer aandacht voor finan- ciering van voorraden, credit management, aansprakelijkheid binnen de keten en verzekeringen. De recente financiële crisis heeft er zeker toe bijgedragen dat de aan- dacht voor de financiële aspecten van supply chain management snel is toegenomen.

Internationale onderzoeken hebben al meerdere malen het belang van financierings- aspecten in de Supply Chain bevestigd. Onderzoek van CFO Research Services in 2010 onder Amerikaanse bedrijven, heeft aangetoond dat 66% van de respondenten al gebruik maakt van geavanceerde instrumenten om de supply chain te financieren en 17% hier een start mee gaat maken. Onderzoek in 2011 onder 6000 Europese bedrijven laat zien dat late betalingen en afschrijvingen de laatste jaren zijn toegeno- men. Met een gemiddelde betalingsduur van 56 dagen, terwijl de betalingstermijn
30 dagen is, wordt de liquiditeitspositie negatief beïnvloed, beperkt het de mogelijk- heden om te investeren en belemmert het de werkgelegenheid. Op tijd betalen van alle rekeningen in Europa zou het Europese bedrijfsleven een financiële impuls van € 312 miljard opleveren. Geavanceerde financieringsinstrumenten kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de betalingsduur met alle voordelen van dien.

Geef de eerste reactie