Cross Chain Collaboration Center (4C)

Call Integrator – Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving

LET OP: de indieningsdeadlines voor de intentieverklaringen en aanvragen in het Integrator programma worden verplaatst naar mei en augustus 2018.

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, veranderingen in de zorgsector en het in stand houden van complexe installaties. Om logistiek optimaal in te kunnen zetten en te integreren in maatschappelijke en economische ontwikkelingen, is kennis nodig. Daarom heeft TKI Dinalog in samenwerking met NWO de call Integrator – Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving ontwikkeld. Donderdag 31 mei 2018 14:00 is de deadline voor de verplichte intentieverklaring en dinsdag 28 augustus 2018 14:00 voor de aanvragen.

LET OP: de indieningsdeadlines voor de intentieverklaringen en aanvragen in het Integrator programma worden verplaatst naar mei en augustus 2018. In januari 2018 worden de aangepaste documenten gepubliceerd op de financieringspagina van het programma. Lees meer

TKI Dinalog heeft de call Integrator ontwikkeld in samenwerking met NWO en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stelt de financiering van maximaal drie miljoen euro beschikbaar. Het doel van de call is het financieren van onderzoek dat gericht is op topsectordoorsnijdende onderwerpen. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan de ambities van de Topsector Logistiek en dan met name op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht. Daarnaast moet het onderzoek een bijdrage leveren aan de ambities van minimaal één andere Topsector. De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 28 augustus 2018 14:00.

Topsectordoorsnijdend karakter
Nederland staat voor verschillende grote maatschappelijke uitdagingen. De logistiek is in veel gevallen faciliterend voor andere sectoren. Daarom wil TKI Dinalog met deze call kennis creëren die zich richt op de maatschappelijke context van de verschillende Topsectoren. Zo kan de opgedane kennis bijvoorbeeld bijdragen aan het versterken en verbreden van de thuiszorg met slimme logistieke oplossingen, het ondersteunen van de exportpositie van de Nederlandse land- en tuinbouw met innovatief fytosanitair toezicht, en het ontwikkelen van nieuwe vervoerstechnologie die past in logistieke ketens. Een extra eis is dat het gefinancierde onderzoek bij moet dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals opgenomen in de Nationale Wetenschapsagenda.

Aanvragen namens consortia
Een belangrijke randvoorwaarde voor de onderzoeksprojecten is een actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk. Door gezamenlijk de kennis te creëren kunnen de consortia van onderzoekers en private en publieke partners bijdragen aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse (logistieke) bedrijfsleven. Daarnaast dragen de projecten bij aan het opleiden van jonge onderzoekers en praktijkmensen en het verbinden van onderzoek aan beleid en beleidsmakers. Op deze manier realiseren de projecten een brede versterking van de kennisinfrastructuur in Nederland.

Wie kunnen aanvragen en wat kan aangevraagd worden?
Een onderzoeker kan namens een consortia van onderzoekers en publieke en private partijen een aanvraag indienen. Per project kan maximaal 500.000 euro aangevraagd worden en is cofinanciering van 50% door de partners verplicht. Dat betekent dat 50% van het projectbudget beschikbaar wordt gesteld door TKI Dinalog (via NWO) en minimaal 50% door de consortiumpartners. De cofinanciering mag volledig in-kind zijn, een cash bijdrage van de consortiumpartners is niet verplicht. Om een project in te kunnen dienen bij de call Integrator, moet NWO op dinsdag 16 januari 2018 voor 14.00 uur een intentieverklaring hebben ontvangen van de beoogde consortia.

Meer informatie
Meer informatie over de call en de voorwaarden om in te dienen vindt u op de financieringspagina van Integrator.

Deze call geeft uitvoering aan het Meerjarenprogramma 2016-2020 en Jaarplan 2016, zoals dat in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is vastgesteld in de Topsector Logistiek. Met deze call wordt invulling gegeven aan de onderzoeksbehoeften op een aantal doorsnijdende thema’s met andere Topsectoren.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Deadline aanvragen: augustus 2018

Geef de eerste reactie