Douane en trade compliance

TKI-PPS toeslag call 2019 – ‘Legal Topics’ GESLOTEN

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog voor de Topsector Logistiek) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek.

Het doel van deze call is het beantwoorden van enkele prangende juridische vragen in het domein van internationaal transport en logistiek. Na de call Innovations in Supply Chain Compliance and Border Management (ISCOM) in 2014 zijn er geen juridische onderzoeksprojecten binnen de Topsector Logistiek aangevraagd of gefinancierd. In de tussentijd is de behoefte aan juridische kennis in het logistieke domein nog verder toegenomen. Deze call richt zich op de juridische uitdagingen bij het toezicht op internationale logistieke stromen en valt daarmee binnen de roadmap Trade Compliance and Border Management van de Topsector Logistiek.

Sinds de start heeft de Topsector Logistiek een ambitie op duurzaamheid. Dit is vertaald in KPIs voor de projecten, met als belangrijkste KPIs CO2-reductie en kilometerbesparing. Hiermee is duurzaamheid een dwarsdoorsnijdend thema in de hele topsectoragenda. Er is echter steeds meer behoefte om binnen het thema duurzaamheid meer kennis te ontwikkelen op specifieke onderwerpen. Hiermee kan de Topsector Logistiek ook specifieker bijdragen aan het bevorderen van een duurzamer mobiliteitssysteem voor goederen en mensen. Deze call is ingesteld om ruimte te geven aan deze kennisvragen. De call volgt de reguliere TKI-voorwaarden, maar geeft alleen mogelijkheden aan projecten die rechtstreeks een duurzaamheidsvraagstuk onderzoeken. De onderwerpen en thema’s  zijn verder beschreven in het bijgevoegde document (TKI Dinalog 2019 – 1st call for proposals).

Deze call voor aanvraag van TKI-PPS toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 zoals opgesteld door het Topteam Logistiek (zie www.topsectorlogistiek.nl). Dit is een call voor voorstellen in de TKI toeslag regeling van het TKI Dinalog. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen.

Financiering:

Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 300.000 euro, met een maximum van € 150.000 euro per projectaanvraag. Per indiener kan er maximaal 1 aanvraag ingediend worden. De subsidie is verder expliciet bedoeld voor de 100% financiering van een AIO. Deze call richt zich op toegepast onderzoek.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Geldigheidsduur call for proposals:

Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 5 mei 2019 (14.00 uur). Projecten kunnen daarbinnen ten allen tijde en doorlopend worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?

De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op.

info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn:

Geef de eerste reactie