Calls for proposals

TKI Toeslag call 2022 – Supply Chains for Society GESLOTEN

De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich specifiek op de maatschappelijke thema’s ‘Gezondheid en zorg’ en ‘veiligheid’. Multidisciplinaire (zowel vanuit de wetenschap als de maatschappij) consortia worden uitgenodigd binnen deze thema’s onderzoekvoorstellen gericht op ‘supply chains for society’ in te dienen, met kennisontwikkeling in het logistieke of supply chain management domein. Voorstellen dienen de complexiteit van maatschappelijke systemen en processen holistisch te adresseren door de verschillende stakeholders actief te betrekken. 

Deze call voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl). Deze call volgt de structuur van het Actieprogramma en de Kennis en Innovatieagenda van het TKI Logistiek. 

Financiering:
Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 2.000.000 euro. Binnen het TKI Dinalog en specifiek deze call is gekozen voor de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten. 

Deze call richt zich op: 

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar); 
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 1.200.000,= voor maximaal 3 jaar).  

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.  

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 25 mei 2023 (24.00 uur). Projecten kunnen tot deze deadline te allen tijde worden ingediend. Projecten kunnen worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl. 

Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening. 

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op. 

info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00 

De relevante documenten behorende bij deze call zijn: 

Geef de eerste reactie