Supply Chain Finance

Versterking MKB-bedrijven door ‘track and trace’ facturen

Versterking MKB-bedrijven door ‘track and trace’ facturen

Wanneer bedrijven meer inzicht zouden hebben in wat de status is van hun uitstaande factuur bij hun klant, kunnen zij beter gebruik maken van hun werkkapitaal. Met dat inzicht kunnen (vooral MKB-)bedrijven hun uitgaven en ontvangsten beter op elkaar afstemmen en wordt het eenvoudiger om een uitstaande facturen te laten financieren door een bank of factoringmaatschappij. 

Op basis van deze hypothese hebben Innopay, factoringbedrijf ‘voldaan’ en één van haar klanten met ondersteuning van de Topsector Logistiek in de periode november 2015 – januari 2016 in het kader van de actielijn Supply Chain Finance een demonstratie van dit idee ontwikkeld. In deze demonstratie komt de status van een uitstaande factuur digitaal in het systeem van factoringbedrijf ‘voldaan’, waardoor deze beter inzicht heeft in het verloop het onderpand (in dit geval de factuur) en de daaraan verbonden risico’s.

Supply Chain Finance – de factuurstatus wordt digitaal gedeeld na toestemming van de afnemer

Supply Chain Finance - de factuurstatus wordt digitaal gedeeld na toestemming van de afnemer

Hoe werkt het?

De afnemer bestelt een product of dienst bij een leverancier. Als het product of de dienst is geleverd, stuurt de leverancier een factuur aan de afnemer. De afnemer geeft daarna, op verzoek van zijn leverancier, digitaal toestemming aan de financier van de leverancier (in de demonstratie is dit ‘voldaan’) om inzage te verkrijgen in de status van de gefinancierde factuur. Doordat de financier hierdoor een soort track and trace heeft van de betaling, weet hij wanneer hij het bedrag weer kan investeren en verlaagt hij zijn risico.

Voordelen

Op geautomatiseerde wijze inzicht verkrijgen in de factuurstatus heeft een aantal voordelen, waaronder:

  1. De financier kan veel goedkoper werken, mede omdat risico’s eenvoudiger zijn te beheersen;
  2. Door de lagere kosten wordt het mogelijk om facturen met lagere bedragen (< EUR 1000,-) te financieren, iets wat nu nog niet economisch niet haalbaar is;
  3. De financier hoeft niet meer te bellen om de gefinancierde factuur te verifiëren;
  4. De ontvanger van de gefinancierde factuur (de afnemer) hoeft niet meer handmatig de financier van zijn leverancier te woord te staan.

Het allerbelangrijkste resultaat is dat leveranciers hiermee beter inzicht krijgen in hun kasstroom en dat, als zij besluiten financiering aan te trekken, dit makkelijk en kosteneffectief kan zijn.

Inzichten

De demonstratie heeft verder inzicht opgeleverd in:

  1. Voorlopige specificaties van het protocol waarmee afnemers de financier (van hun leveranciers) machtigen tot hun administratiesoftware om de factuurstatus in te zien;
  2. Voorlopige specificaties van een digitale factuurstatus en de inpassing daarvan in de business processen en het systemen van financiers;
  3. De positionering van een dergelijke oplossing in bestaande Supply Chain Finance-programma’s, waarbij de factuurstatus gedeeld wordt met leveranciers en diens financiers. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk waarin de factuurstatus vooral bij de afnemers bekend is en deze meestal gedeeld wordt met de financier van de afnemer. Hiermee stelt deze financier een apart financieringsaanbod voor aan de leverancier (‘reversed factoring’) in samenwerking met de afnemer;
  4. Interesse bij Duitse en Italiaanse partijen, waarbij opgemerkt dient te worden dat Nederland als koploper wordt gezien.

In de eerste helft van 2016 zal deze demonstratie verder worden uitgebreid met meer financiers, leveranciers, afnemers en ERP-oplossingen alsmede geografische uitbreiding naar onder andere Duitsland en Italië. Tot slot zal ook gekeken worden naar praktische inpassing van de digitale factuurstatus in bestaande Supply Chain Finance of e-facturatie oplossingen.

Geef de eerste reactie