Ketenregie

Hoe ga je om met verstoringen in supply chains?

Terugblik Symposium Resilience 4 april 2023, Windesheim Zwolle

Verstoringen in supply chains, de vraag hoe hiermee om te gaan en hoe de supply chain van de organisatie veerkrachtig (resilient) te maken zijn actuele thema’s die bij veel bedrijven hoog op de agenda staan.

Het symposium ‘Hoe veerkrachtig is jouw supply chain?’ dat op 4 april op Hogeschool Windesheim te Zwolle plaatsvond gaf de deelnemers inzicht in hoe organisaties uit verschillende sectoren resilience capabilities in hun supply chain hebben georganiseerd. Ook deelden Royal Avebe en Scania Logistics hun praktijkcases met het publiek. Beide organisaties bespraken met welke verstoringen zij in hun supply chain te maken kregen en hoe zij hiermee zijn omgegaan. Aansluitend kregen de deelnemers de mogelijkheid in een World Café setting hun input te geven over thema’s binnen resilience die hun bijzondere belangstelling hebben.

Het symposium vormde de afsluiting van het onderzoeksproject ‘Ready for the next crisis’. In het kader van dit project hebben Hogeschool Windesheim, Rijksuniversiteit Groningen en Involvation een Resilience Quick Scan ontwikkeld. Deze scan geeft organisaties in korte tijd inzicht in de wijze waarop men veerkracht in de supply chain heeft georganiseerd en vormgegeven.

Het belangrijkste doel van het symposium was om de eerste bevindingen uit de Resilience Quick Scan met het publiek te delen. Meer dan 100 respondenten van plusminus 80 verschillende organisaties uit uiteenlopende sectoren hadden op dat moment de Resilience Quick Scan ingevuld.

Ronald de Boer, Associate Lector van Hogeschool Windesheim opende het symposium en schetste de achtergronden van het onderzoeksproject. Zijn belangrijkste boodschap was dat verstoringen zich steeds vaker voordoen en dat hun impact steeds groter wordt. Hierdoor is de traditionele benadering van supply chain risicomanagement niet meer afdoende en dienen bedrijven goed na te denken over hoe men de supply chain veerkrachtig kan vormgeven. Ronald sloot zijn gedeelte af met de aankondiging dat Hogeschool Windesheim, Rijksuniversiteit Groningen en Involvation samen met een twaalftal bedrijven het onderzoek willen voortzetten, uitbreiden en verder verdiepen. Hiervoor is een nieuwe aanvraag ingediend bij TKI Dinalog voor een vervolgonderzoek met de titel ‘Next Gen Resilience’.

De tweede spreker was Erik Pricker, Supply Chain Manager bij Royal Avebe, een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit voor toepassingen in (dier)voeding, papier, bouw, textiel en kleefstoffen. Erik schetste een verstoring waarbij een lange periode van grote droogte ertoe leidde dat Royal Avebe zich geconfronteerd zag met een sterk verminderde aanvoer van aardappelen. Erik lichtte toe hoe Royal Avebe door redundantie in de bestaande supply chain een deel van het ontbrekende aanvoervolume heeft weten op te vangen, terwijl de impact van de verstoring door wendbaarheid en flexibiliteit verder verkleind is. Zijn belangrijkste boodschap was dat transparantie en samenwerking een voorwaarde zijn voor deze aanpak en het gevolgde proces. Erik sloot zijn praktijkcase af met de vervolgstappen die Royal Avebe op het gebied van Resilience gaat nemen. Hij gaf aan dat het thema ‘robuuste ketens’ een belangrijk onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie en dat men dit op basis van de scan verder vorm wil geven.

Dirk Pieter van Donk, Professor Operations Management van Rijksuniversiteit Groningen was de derde spreker. Hij stelde dat uit de eerste resultaten van de scan is gebleken dat organisaties zeer verschillend scoren wat betreft de resilience capabilities in hun supply chain. Hij leidde daarmee het publiek naar het vraagstuk wat dan de onderliggende factoren en mechanismen zijn die maken dat organisaties verschillen in hun vormgeving en aanpak van resilience. Dirk Pieter gaf aan dat deze verschillen betrekking kunnen hebben op de specifieke dimensies van resilience (redundatie, samenwerking, flexibiliteit, transparantie en wendbaarheid), maar ook op het deel van de supply chain waar de organisatie haar focus legt om resilience vorm te geven (intern, stroomopwaarts of stroomafwaarts). De resultaten worden nog verder uitgediept door de onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen, maar Dirk Pieter stelde een aantal voorlopige hypotheses aan de deelnemers voor, waarbij met name de invloed van de manufacturing environment (Make to Stock, Make to Order, et cetera) van de organisatie en de karakteristieken van het gekozen  productiesysteem op de mate, de mogelijkheden en de vormgeving van resilience belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Vervolgens was het Jeroen Scheepers, partner bij Involvation, een advies- en realisatiebureau dat zich richt op het verbeteren van de supply chain en de besturing ervan die een nadere toelichting gaf op de Resilience Workshop die bedrijven kunnen aanvragen op basis van de door hen ingevulde Resilience Quick Scan. In deze Resilience Workshop worden de resultaten van de Quick Scan met de verschillende stakeholders besproken en geduid. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met organisaties uit dezelfde sector. Output van deze workshop is dat de organisatie inzicht krijgt in verbeterthema’s op het gebied van resilience met prioriteiten binnen de eigen specifieke context en dat een plan van aanpak op hoofdlijnen wordt opgesteld.

​Na deze eerste drie sprekers was er een pauze waar de 30 deelnemers de mogelijkheid hadden te netwerken en ervaringen met elkaar te delen.

Na de pauze nam René Brill, Managing Director van Scania Logistics Netherlands B.V. de tweede praktijkcase voor zijn rekening. Scania Logistics Netherlands is de logistieke dienstverlener van Scania en dient er zorg voor te dragen dat onderdelen en componenten beschikbaar zijn voor de Scania productielocaties. René besprak het wereldwijde tekort aan semiconductors en de effecten hiervan voor Scania Logistics. Aangezien in iedere truck duizenden semiconductors worden verwerkt, hadden de tekorten aan semiconductors een sterke negatieve impact op de uitlevermogelijkheden van Scania richting haar klanten. Om de tekorten het hoofd te bieden werd allereerst de positie en schaalgrootte van de Volkswagen Group waartoe Scania behoort benut om directe gesprekken met leveranciers aan te gaan om zoveel mogelijk volume en capaciteit als mogelijk was veilig te stellen. Verder werd er een crisisteam geformeerd dat structureel en hoogfrequent binnen de Volkswagen Group met de belangrijkste leveranciers contact en afstemming had. René stelde dat een belangrijk element in deze aanpak was dat door de nauwe samenwerking en afstemming met de belangrijkste semiconductor leveranciers een meer diepgaande relatie en het benodigde vertrouwen werd opgebouwd. Maar ook werden er oplossingen voor het tekort gezocht in de configuratie van de truck zelf. In samenspraak met de klant en ook met de functie Engineering werd onderzocht of bepaalde functionaliteiten veranderd of aangepast konden worden zodat er minder semiconductors in de bouw van de truck konden worden gebruikt. René  sloot de praktijkcase van Scania Logistics af met het feit dat het thema Resilience structureel wordt ingebed in de strategie en bedrijfsvoering.

Gewapend met deze achtergronden, voorbeelden en praktijkcases waren vervolgens de deelnemers van het symposium aan zet. In een world café opzet werd hen gevraagd aan te geven welke thema’s binnen Resilience zij graag verder onderzocht zouden willen zien. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld en bewogen zich vervolgens van deelgebied naar deelgebied. De drie deelgebieden waarvoor zij hun input konden geven waren: Resilience in de bedrijfsspecifieke context, Resilience binnen het gehele netwerk van de organisatie en Resilience in het totale supply chain ecosysteem. Per deelgebied was een moderator van Hogeschool Windesheim, Rijksuniversiteit Groningen en Involvation beschikbaar om het deelgebied kort te introduceren en vervolgens de input van de deelnemers te clusteren in categorieën op een flipchart. Dit onderdeel werd plenair afgesloten waarbij iedere moderator het publiek een samenvatting gaf van de belangrijkste input en bevindingen per deelgebied.

Vervolgens sloot Ronald de Boer het symposium af met een korte samenvatting van de belangrijkste inzichten en bevindingen en met de stelling dat op basis van het belang van het thema Resilience, de aandacht die er voor dit thema is en het feit dat Resilience een belangrijk element zal blijven voor organisaties om ook in de toekomst concurrerend te blijven vervolgonderzoek zeker nodig is.

Geef de eerste reactie