Cross Chain Collaboration Center (4C)

Jaarverslag 2012: nieuwe logistieke concepten in de sierteeltsector

De sierteeltsector is van groot belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Zo voorziet de sector in ongeveer 100.000 banen, terwijl de gehele tuinbouw voor 300.000 banen zorgt. Het Nederlands handelsoverschot komt voor een vijfde voor rekening van de tuinbouw. De logistieke kracht van de Nederlandse sector is een van onze Unique Selling Points. Producten uit de hele wereld vinden via Nederland hun weg naar Europese markten.

Die positie die Nederland daardoor heeft verworven is echter niet vanzelfsprekend. Twee belangrijke trends die deze positie onder druk zetten zijn virtualisering en internationalisering. Niet alleen consumenten kopen steeds meer via internet, ook sierteeltbedrijven handelen steeds meer virtueel via bijvoorbeeld een virtuele veilingklok of webshop. De productie in andere landen, zoals Ethiopië, groeit sterk. Die groei maakt het mogelijk en stimuleert landen om hun producten zelf naar de afzetmarkt te brengen. Daarbij komt ook dat de afzet het sterkst groeit in landen die verder van Nederland afliggen, Rusland bijvoorbeeld.

Om de logistieke kracht van Nederland en de toekomstbestendigheid van de sector te versterken, zijn we in 2011 het DaVinc3i project gestart. Hierin doen we onderzoek naar innovatieve logistieke besturingsconcepten die mogelijk worden gemaakt door intensievere horizontale en verticale samenwerkingsverbanden in het internationale handelsnetwerk. Kernvragen hierbij zijn: Welke impact hebben de trends op de wijze waarop zaken gedaan worden? Wat is – gegeven de hieruit volgende toekomstscenario’s – het beste ontwerp van een responsief netwerk waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteitsverloop? Welke voordelen biedt een synchromodaal transportnetwerk? Hoe kan de juiste keteninformatie real-time beschikbaar worden gesteld voor besluitvormingsondersteuning in het hele ketennetwerk? En wat zijn succesvolle verdienmodellen? Deze vragen worden wetenschappelijk onderzocht door promovendi op de universiteiten, maar ook door studenten op gerelateerde vraagstukken in te zetten bij bedrijven.

In dit jaarverslag van het DaVinc3i project delen we de voortgang die in 2012 is gemaakt met de ontwikkeling van die nieuwe logistieke concepten. We besteden daarbij aandacht aan de stappen die onze onderzoekers hebben gemaakt, maar ook de bedrijven die aan ons project deelnemen in discussies en het steunen van onderzoek door studenten. Het project is namelijk geen onderzoek voor en door universiteiten, maar juist een samenwerking tussen de sector en universiteiten waarin de praktische toepassing van groot belang is.

Geef de eerste reactie