Publieke eindrapportage Synchromodality Port of Twente (SPoT)

De ambitie van het SPoT- platform project is om een groter volume van de internationale goederenstroom naar Nederland aan te trekken en deze door middel van een sterke regiefunctie van zeehaven- en inland terminals (kosten)efficiënt, duurzaam en betrouwbaar te verwerken en hiermee de positie van de logistieke sector te versterken. Het optimaal benutten van synchromodaal transport om deze ambitie te verwezenlijken is in dit project een vooraanstaande doelstelling. Om bovenstaande doelstelling te bereiken is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de gebeurtenissen die zich voordoen in het logistieke ketenproces, hier dynamisch invloed op uit te kunnen oefenen en strategisch in te spelen op de beschikbare capaciteit van de aanwezige vervoersmodaliteiten en infrastructuur.

In dit project is gewerkt aan het tot stand brengen van een intelligent beslissingsplatform (SPoT-platform) dat de mogelijkheden van synchromodaliteit vergroot en aansluit bij de huidige praktijk en toekomstige wensen en behoeften van ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
De innovatieslag van het SPoT-platform bestaat uit het toepassen van dataharvesting – en dataminingtechnieken om de juiste verbanden te leggen tussen de complexe en grote informatiestromen (afkomstig vanuit openbare bronnen, positiebepalende data, statistische gegevens over de logistieke keten en informatiestromen van projectpartners en partners of interest) en daaruit de relevante relaties uit te abstraheren ten behoeve van praktijkgerichte relevante informatiemodellen.

In het SPoT-platform project wordt door het samenwerkingsverband een praktijkgerichte oplossing ontwikkeld om data afkomstig van verschillende partners te bewerken en te verrijken, waarna deze toegankelijk wordt via een centraal platform.

De beoogde doelstellingen van de SPoT-API als beslissingsondersteunend platform voor synchromodaal transport waren als volgt: – Optimaliseren van de ketenregie en het opheffen van het domino-effect; – Optimale inzet resources (tijd, mensen en middelen); – Transparantie en overzicht ketenproces. Dit is onder andere uitgewerkt in een praktijkgerichte Realtime Dynamic Network plugin, die de real-time netcentrische functionaliteit van het IT-platform demonstreert. Daarnaast is een document van eisen opgesteld ten behoeve van een netcentrisch IT-platform (TMS) voor een synchromodaal/netcentrisch transportsysteem, vanuit het oogpunt van een synchromodale network operator (Modality 3.0 document). De functionaliteit van het SPoT wordt gedemonstreerd door middel van de uitwerking en implementatie van de SPoT-app voor Timberland.

De reactie vanuit de markt op deze trends betreft dat klanten steeds meer om een totale supply chain oplossing vragen. Hiervoor moeten logistiek dienstverleners innovaties ontwikkelen ten behoeve van hun meerwaarde in de supply chain en zoeken naar IT handvaten voor procesintegratie. Hiermee verschuift de kern van IT oplossingen binnen de logistieke sector van middel tot kostenbesparing naar het waarde creatie.

Dankzij het SPoT project kunnen ketenpartners de groeiende datastroom beter beheersen en op elkaar aansluiten, waardoor een verbeterde afstemming van goederenstromen en modaliteiten mogelijk wordt.

Geef de eerste reactie