Calls for proposals

Deel A | Subsidieregeling Ministerie van IenW voor onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026 – Call 2 (GESLOTEN)

Deel A – Transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer. 

Call 2 – 2022 nu open!  

Inleiding  

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel A: de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. De onderzoeksuitvragen worden gepubliceerd in daarvoor geëigende kanalen, zoals hier op de TKI Dinalog website (www.dinalog.nl) en via diverse mediakanalen. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking. 

Call 2 – 2022: Deel A 

Met deze tweede call schrijft Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen specifiek op Deel A. Dit betreft bijdragen aan het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (Uitvoeringsprogramma 2021-2023 – Topsector Logistiek – TKI Dinalog, Logistiek en goederenvervoer in 2050) en de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl) 

Onderzoek naar onder meer de logistieke patronen en het vergroeningspotentieel, stedelijke distributie en ruimte, de inrichting van voedselketens met als doel het productverlies te verminderen, opschalingsprocessen voor digitalisering, logistieke effectiviteit van autonome technologie, aansturing in veerkrachtige supply chains, veranderend leiderschap in de logistiek en bottom-up operationele aantoonbaarheid    staan centraal in deze tweede uitvraag voor onderzoek onder deel A. 

Financiering
Het beschikbare budget voor deze call is maximaal € 3.000.000 euro heeft de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten: 

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling. 
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie. 
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie. 
  • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten. 

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en eventueel ook publieke partijen (publieke partijen kunnen geen ontvanger zijn van subsidies). De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. Consortia waarin universiteiten en praktijkgerichte onderzoekers (hogescholen en/of TO2 instellingen) samenwerken worden aangemoedigd. 

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum7 april 2023 (24.00 uur). Projectvoorstellen kunnen tot deze deadline worden ingediend*. Indiening geschiedt per email op tenders@dinalog.nl. 

Ideeën?
De programmamanagers van Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In de bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over de regeling, de inhoudelijke uitvraag van deze call en de werkwijze voor de indiening. 

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00 

De relevante documenten behorende bij deze call zijn: 

* in januari 2023 zal de startdata definitief in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Geef de eerste reactie